Raport – Filmowy Poznań

Raport Kul­tura Fil­mowa w Poz­na­niu. Stan aktu­al­ny oraz per­spek­ty­wy roz­wo­ju stanowi zbiór wielu głosów lokalnego środowiska, zebranych pod­czas kon­sul­tacji społecznych, wywiadów i rozmów które odby­wały się od  koń­ca mar­ca do lip­ca 2016 roku. Celem przyświeca­ją­cym pow­sta­niu tego doku­men­tu było wskazanie potrzeb przed­staw­icieli branży fil­mowej w Poz­na­niu oraz zbadanie tego sek­to­ra. Doku­ment zaw­iera dodatkowo przykłady case study oraz konkretne pomysły rozwiązań zaprezen­towanych w tekś­cie problemów.

Raport pow­stał na zlece­nie i we współpra­cy z Estradą Poz­nańską (Poz­nan Film Com­mis­sion).

Pod­miotem odpowiedzial­nym za jego wyko­nanie była Fun­dac­ja Ad Arte.