World Shorts: Holandia/Islandia

Kino Helikon wraz z Fun­dacją Ad Arte przed­staw­ia ‑World Shorts Week­end- dwud­niowy pokaz filmów krótkome­trażowych, odwiedza­ją­cych najważniejsze świa­towe fes­ti­wale- od Berli­na po Mel­bourne. Nagrod­zone wielo­ma nagro­da­mi filmy z Holandii, Wielkiej Bry­tanii i Islandii 1 i 2 lutego o godzinie 15:00- będą gość­mi Gdańskiego Cen­trum Filmowego.

Filmy, których czas pro­jekcji nie przekracza 25 min­ut- prezen­towane w pro­gramie World Shorts Week­end, łączą w sobie pro­dukc­je fab­u­larne, doku­men­ty, ani­mac­je i formy ekspery­men­talne- tworząc tym samym swoisty kinowy kolaż.