Film Rave

Film Rave to warsz­tat fil­mowy, którego celem jest odzwier­ciedle­nie, w pewnego rodza­ju pigułce, wszys­t­kich pro­cesów zachodzą­cych przy pro­dukcji fil­mu. Pro­gram pro­jek­tu inspirowany jest z jed­nej strony ideą mas­ter­classów- unika­towych spotkań pozwala­ją­cych młodym adep­tom sztu­ki fil­mowej obcow­ać z doświad­c­zony­mi twór­ca­mi, z drugiej zaś mag­ią płynącą z glob­al­nego ruchu Kino Kabaret, czyli spon­tan­icznych spotkań pasjonatów fil­mu, których celem jest po pros­tu tworze­nie filmów.


Pod­czas Film Rave gru­pa 30 osób (18–30 lat) z kra­jów Europy, w tym z Pol­s­ki, prowad­zona przez doświad­c­zonych fil­mow­ców będzie miała za zadanie w ciągu tygod­nia stworzyć w 5 osobowych zespołach krótkie filmy fab­u­larne ukazu­jące charak­ter mias­ta Poz­na­nia. Każdy z uczest­ników będzie miał w zes­pole konkret­ną rolę: reży­sera, oper­a­to­ra, kierown­i­ka pro­dukcji, dźwiękow­ca i mon­tażysty. Do dys­pozy­cji grup będą pozyskane w odd­ziel­nym naborze propozy­c­je sce­nar­ius­zowe, jak i stwor­zona spec­jal­nie na tę okazję baza aktorów. Językiem warsz­tatu, jak i twor­zonych filmów, będzie język angielski.


Ostat­niego dnia Film Rave odbędzie się otwarty dla pub­licznoś­ci pokaz stwor­zonych przez uczest­ników filmów. Pow­stałe filmy zostaną wydane następ­nie w postaci DVD, syg­nowanego marką Film Rave, co przy­czyni się do rozpowszech­nienia rezul­tatów warsz­tatu za równo w Polsce, jak i zagranicą.