O Fundacji

MAJ_2320
fot. Daw­id Majewski

Fun­dac­ja Ad Arte pow­stała w 2003 roku i od początku swego ist­nienia spec­jal­izu­je się w kinie krótkome­trażowym. Od 2009 roku orga­nizu­je Short Waves Fes­ti­val, który jest najwięk­szym pro­jek­tem i trzonem dzi­ałal­noś­ci Fun­dacji. Poprzez dzi­ałanie na styku fil­mu, sztu­ki i muzy­ki zapew­nia pub­licznoś­ci stały dostęp do niesz­ablonowych wydarzeń kul­tur­al­nych, jak pokazy fil­mowe z wyjątkową audiow­iz­ual­ną oprawą, wys­tawy i warsztaty.

Poza Short Waves Fes­ti­val Fun­dac­ja Ad Arte odpowia­da za takie pro­jek­ty eduka­cyjne Fil­mowe Mias­to, Jesień Fil­mową, Week­ly miejs­ki przegląd fil­mowy oraz branżowe wydarzenia spod znaku Poz­nań ID. Przez 10 lat Fun­dac­ja Ad Arte zaj­mowała się orga­ni­za­cją pokazów Future Shorts na tere­nie całej Pol­s­ki. Od 2020 roku Fun­dac­ja Ad Arte jest częś­cią między­nar­o­dowej sieci Kine­Dok mającej na celu pop­u­laryza­cję pełnome­trażowych filmów doku­men­tal­nych. Pro­jekt został zainicjowany przez Insty­tut Fil­mu Doku­men­tal­nego w Pradze.

Jed­nym z głównych dzi­ałań Fun­dacji jest dys­try­buc­ja filmów krótkome­trażowych w Polsce i za granicą. Dzię­ki współpra­cy z kilku­nas­toma part­nera­mi w kra­ju Fun­dac­ja może szczy­cić się orga­ni­za­cją kilkuset pokazów rocznie.

Dzi­ałal­ność Fun­dacji Ad Arte w dużej mierze opiera się na współdzi­ała­niu z part­nera­mi, do których należą m.in.: Mias­to Poz­nań, Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego oraz Urząd Marsza­łkows­ki Wojew­ództ­wa Wielkopolskiego.

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych dzi­ała­ni­a­mi Fun­dacji Ad Arte zaprasza­my do współpra­cy.