Festiwal Filmów o Miłości 2010

Pod­czas tegorocznej, VII edy­cji Fes­ti­walu będziemy mieli okazję zobaczyć dzieła pochodzące z różnych częś­ci świa­ta, zre­al­i­zowane w wielu odmi­en­nych kon­wenc­jach (od klasy­ki po współczesne filmy krótkome­trażowe) i przez­nac­zone dla różnych grup odbiorców.

Wśród pięt­nas­tu pokazów odby­wa­ją­cych się w poz­nańs­kich kinach studyjnych Muza i Rial­to oraz w WSNHiD zobaczymy “Moc­nego człowieka” Hen­ry­ka Szaro, film pow­stały pod koniec epo­ki kina niemego. Obraz dłu­go uważany za zagin­iony, został odnaleziony w 1997 roku. W Poz­na­niu film zaprezen­towany zostanie wraz z akom­pa­ni­a­mentem muzy­cznym for­ma­cji Woody Alien. Oprócz tego wid­zowie będą mięli okazję zobaczyć kil­ka pro­jekcji spec­jal­nych, m. in. nowy pro­jekt Mon­ster Magnes w kon­wencji Live Cin­e­ma, który prezen­tu­je jed­noczesne kre­owanie dźwięku i obrazu w cza­sie rzeczy­wistym oraz Mag­ic Paris, pro­gram najlep­szych fran­cus­kich krót­kich filmów z Paryżem i miłoś­cią w tle, nagradzanych na wielu między­nar­o­dowych konkur­sach. Wid­zowie będą mięli również szan­sę wziąć udzi­ał w przeglądzie nowego kina fran­cuskiego, w ramach którego wyświ­et­lane zostaną jeszcze mało znane filmy, takie jak  “Rachel” czy “Le Petit Mar­tin”. To nie koniec fran­cus­kich akcen­tów — w kaw­iarni Pod Pretek­stem planowany jest recital piosen­ki fran­cuskiej. W ramach poz­nańskiego cyk­lu Sztu­ka Krótkiego Fil­mu, fil­moz­naw­ca dr Mikołaj Jaz­don przed­stawi wybrane etiudy stu­denck­ie z łódzkiej “Filmów­ki”, naw­iązu­jące do myśli prze­wod­niej Festiwalu.

Goś­ciem spec­jal­nym Fes­ti­walu będzie Bar­tosz Żuraw­ic­ki, który zaprezen­tu­je nam swój ulu­biony film o miłości.

Na Fes­ti­w­al zaprasza­ją Fun­dac­ja Edukacji Kul­tur­al­nej Ad Arte i Wyższa Szkoła Nauk Human­isty­cznych i Dziennikarstwa.