jesien-fb_profil-17

 

JESIEŃ FILMOWA to pon­ad dwa miesiące rozpros­zonych wydarzeń fil­mowych i audiow­iz­ual­nych na tere­nie całego Poz­na­nia. Wid­zowie obe­jrzą nowe, w tym pre­mierowe pro­dukc­je bal­an­su­jące na grani­cy trady­cyjnych i ekspery­men­tal­nych form fil­mowych. Wezmą także udzi­ał w spotka­ni­ach z zapros­zony­mi reży­sera­mi oraz warsztatach.

Pokazy odbędą się zarówno w trady­cyjnych przestrzeni­ach kinowych takich jak Kino Pała­cowe, Kino Muza, Kino Rial­to, jak i na poz­nańs­kich uczel­ni­ach, w cen­tra­ch kul­tu­ry i klubach. W pro­gramie pojaw­ią się nie tylko filmy krótkome­trażowe. Pre­mierowo zostanie zaprezen­towany cykl MIDWAVES, czyli śred­niome­trażowe pro­dukc­je z całego świa­ta, połąc­zone z dyskus­ja­mi z udzi­ałem twór­ców. W tej sekcji zobaczymy m.in.  „The Ambi­gu­i­ty of David Thomas Broughton” (reż. Greg Butler).

ARTWAVES to z kolei blok filmów pełnome­trażowych z pogranicza fil­mu i sztuk wiz­ual­nych. Przed­premierowo obe­jrzymy m.in.: „Słońce, to słońce mnie oślepiło” — moc­ny komen­tarz Anki i Wil­hel­ma Sas­nali do aktu­al­nej sytu­acji społeczno-poli­ty­cznej na świecie. W przestrzeń dźwięku wprowadzi nas z kolei cykl fil­mowy SOUNDWAVES,  za sprawą którego przyjrzymy się irańskiej sce­nie tech­no w filmie „Rav­ing Iran” (reż. Susanne Regi­na Meures). Wśród przed­premier pojawi się głośny obraz Michała Mar­cza­ka “Wszys­tkie nieprzes­pane noce”, opowiada­ją­cy o gen­er­acji urod­zonych po 89 roku i pul­su­jącej w rytm klubowego życia Warsza­wy. Przed nami także wiel­ki powrót — pokaz trzech pro­gramów krót­kich metraży tegorocznej edy­cji Short Waves Fes­ti­val: Urban View, Dances with Cam­era i Short Waves: Eksperymentalnie.

Częś­cią JESIENI FILMOWEJ będzie także blok wydarzeń skierowanych do branży fil­mowej, m.in. pub­licz­na prezen­tac­ja rapor­tu doty­czącego kul­tu­ry fil­mowej Poz­na­nia,  warsz­tat dla lokalnych pro­fesjon­al­istów doty­czą­cy budowa­nia strate­gii orga­ni­za­cji, a także warsz­taty krea­cyjne dla dzieci i dorosłych.

 

 

PROGRAM JESIENI FILMOWEJ

POBIERZ PROGRAM W PDF

 

PAŹDZIERNIK

***

11.10
18:30 | Mały Dom Kul­tu­ry, Klub Dragon
Short Talk z Uni­w­er­sytetem SWPS
Short Talk z Uni­w­er­sytetem SWPS: źródła szczęś­cia. Pokaz fil­mu “Stra­pi­ony mężczyz­na” w reży­serii Macie­ja Buch­wal­da oraz dyskusja.
Gość­mi spotka­nia będą psy­choloż­ki: Anna Cwo­jdz­ińs­ka oraz Moni­ka Domska-Brzozowska.
wstęp wolny

 

19.10
21:00 | Kino Muza
Pre­miera | ARTWAVES: SŁOŃCE, TO SŁOŃCE MNIE OŚLEPIŁO | reż. Wil­helm i Anka Sas­nal | 74 min.
Pokaz fil­mu oraz spotkanie z reży­serką Anką Sasnal
Co oznacza spotkanie z OBCYM – zarówno w wymi­arze jed­nos­tkowym, dla głównego bohat­era fil­mu, człowieka nie angażu­jącego się w rzeczy­wis­tość, jak również w szer­szym wymi­arze społecznym, szczegól­nie w takich kra­jach jak Pol­s­ka – kseno­fo­bicznych, odrzu­ca­ją­cych ciężar odpowiedzial­noś­ci? Kto czeka na wciąż przybywających?
15zł/18zł

 

22.10
19:00 | Kino Muza + LAB
Pre­miera | SOUNDWAVES: WSZYSTKIE NIEPRZESPANE NOCE | reż. Michał Mar­czak | 100 min.
Pokaz fil­mu oraz spotkanie z reżyserem
Obraz opowiada­ją­cy o gen­er­acji urod­zonych po 89 roku i pul­su­jącej w rytm klubowego życia Warsza­w­ie. His­to­ria skom­p­likowanych uczuć i muzy­cznych uniesień, opowiedziana z per­spek­ty­wy przy­jaciół uwikłanych w miłos­ny trójkąt.
15zł/18zł
22:00 | pro­jekt LABAfter par­ty
After par­ty | Zagra­ją: Lut­to Lento (Lubomir Grze­lak) oraz Jacek Sienkiewicz.
Bile­ty: Za okazaniem bile­tu z przed­premiery WNP 15zł /20zł

 

23.10
18:30 | Fun­dac­ja Mal­ta / Arkadia
URBAN VIEW / JESIEŃ FILMOWA W AKADEMII MIASTA  | 85 min.
Pokaz filmów krótkome­trażowych, doty­czą­cych różnych aspek­tów architek­tu­ry, przestrzeni pub­licznej i kondy­cji współczes­nych miast oraz dyskusja.
wstęp wolny

 

26.10
19:00 | Kino Rialto
FUTURE SHORTS AUTUMN SEASON 2016 | 94 min.
Jesi­en­na odsłona kom­pi­lacji krót­kich metraży, przy­go­towana przez londyńs­kich programerów.
bile­ty: 15zł/18zł

 

27.10
17:00 — 19:00 | Nobel Tower
PREZENTACJA RAPORTU: Kul­tura fil­mowa w Poz­na­niu. Stan aktu­al­ny oraz per­spek­ty­wy roz­wo­ju. Dyskus­ja z zapros­zony­mi ekspertami.
wstęp wolny

 

LISTOPAD

***

3.11
19:00 | Kino Muza
Poz­nańskie filmy 2016 – przegląd oraz dyskusja
Unika­towy przegląd filmów krótkome­trażowych, których wspól­nym mianown­ikiem jest mias­to Poz­nań. Wszys­tkie pro­dukc­je były wspier­ane przez Poz­nan Film Com­mis­sion, zaś część z nich pow­stała przy współpra­cy Region­al­nego Fun­duszu Fil­mowego Poz­nań. Pozostałe pro­jek­ty to efekt rocznej pra­cy słuchaczy kierunku Pro­dukc­ja fil­mowa w Col­legium da Vin­ci w Poznaniu.
Wstęp wol­ny: dar­mowe wejś­ciów­ki do ode­bra­nia przed seansem.

 

4.11
11:00
15:00 I Nobel Tower
Warsz­tat z planowa­nia strate­gicznego dzi­ałań orga­ni­za­cji kulturalnej.
Uczest­ni­cy poz­na­ją pomoc­ne narzędzia wspo­ma­ga­jące pro­ces tworzenia strate­gii dzi­ałań, roz­wo­ju oraz efek­ty­wnego zarządza­nia pro­jek­ta­mi w insty­tuc­jach i orga­ni­za­c­jach dzi­ała­ją­cych w sek­torze kul­tu­ry. Warsz­tat jest dedykowany pra­cown­ikom i kierown­ictwu orga­ni­za­cji kul­tur­al­nych i insty­tucji kultury.
Prowadze­nie: dr Marcin Poprawski
Obow­iązu­ją zapisy: warsztaty@adarte.pl
Opła­ta cateringowa: 50 zł

 

5.11
19:00 | Kino Rialto
SOUNDWAVES: RAVING IRAN | reż. Susanne Regi­na Meures | 84 min.
Anoosh i Arash współt­worzą podziem­ną scenę tech­no w Teheranie. Zmęczeni ukry­waniem się przed policją i sta­gnacją w kari­erze, po raz ostat­ni orga­nizu­ją tech­no rave w niebez­piecznych warunk­ach na pustyni. Po powro­cie do Teheranu próbu­ją sprzedaży swoich niele­gal­nie wypro­dukowanych albumów muzycznych.
bile­ty: 15zł/18zł

 

16.11
19:00 | Kino Rialto
COMEDY SHORTS | 74 min.
Absurdal­ny dow­cip w unika­towej kom­pi­lacji, złożonej z krót­kich filmów i skeczy pros­to z Wielkiej Brytanii.
bile­ty: 15zł/18zł

 

24.11
20:00 | LAS
SHORT WAVES: DANCES WITH CAMERA | 103 min.
Zestaw filmów, w których taniec i chore­ografia splata­ją się ze sztuka­mi wiz­ual­ny­mi i filmem, zarówno w trady­cyjnej jaki i ekspery­men­tal­nej formie.
wstęp wolny

 

GRUDZIEŃ

***

 

1.12
20:00 | LAS

SHORT WAVES: EKSPERYMENTALNIE  | 72 min.
Czter­naś­cie ekspery­men­tal­nych filmów skła­da się na seans wykracza­ją­cy poza ter­aźniejs­zość i codzi­en­ną egzys­tencję. Wiz­je przy­bier­a­ją postać abstrak­cyjną lub absurdal­ną, bal­an­su­ją na grani­cy jawy i snu, real­noś­ci i wirtualności.
Wstęp wolny.

 

4.12
18:00
21:30 | Con­cor­dia Design
KINO FUSION
To wydarze­nie pobudza­jące wszys­tkie zmysły: unikalna fuz­ja dźwięku, obrazu i ucz­ty dla pod­niebi­enia. Dru­ga odsłona Kina Fusion w Con­cor­dia Design będzie osad­zona w este­tyce sci-fi. Zobaczymy niemy film AELITA (reżyser Jakow Pro­tazanow, ZSRR, 1924r.), do którego muzykę na żywo wykona pre­mierowo zespół PUSTKI. Kuli­narnych wrażeń dostar­czą z kolei kucharze Con­cor­dia Taste.
Bile­ty: 80zł

 

7.12
19:00 | Kino Rialto
ONE MINUTE FILM FESTIVAL | 100 min.
Pier­wszy raz do Poz­na­nia zawi­ta między­nar­o­dowy fes­ti­w­al jed­nomin­utówek z Ukrainy. Zobaczymy 100 wyjątkowych krót­kich metraży z całego świa­ta, skom­ponowanych w stu­min­u­towy zestaw.
Bile­ty: 15zł/18zł

 

9.12
18:45 | Kino Pałacowe
MIDWAVES: THE AMBIGUITY OF DAVID THOMAS BROUGHTON | reż. Greg But­ler | 48 min.
Pokaz fil­mu oraz spotkanie z reżyserem.
Kim tak naprawdę jest David Thomas Broughton? Poprzez ser­ię bezpre­ten­sjon­al­nych rozmów przeprowad­zonych z rodz­iną i współpra­cown­ika­mi Davi­da, reżyser próbu­je rozwikłać zagad­kę jed­nego z najbardziej enig­maty­cznych bry­tyjs­kich muzyków wszechczasów.
Bile­ty: 5zł

 

10.12
11:00 — 15:00  | Cen­trum Amarant
Punkt – słowo – obraz | warsz­taty dla dzieci | 8 –12 lat
Hasła i kadry z filmów staną się punk­tem wyjś­cia do twor­zonych przez uczest­ników opowieś­ci. Wiz­ual­iza­c­je swoich pomysłów będą tworzyli w przestrzeni przy pomocy…sznurka.
Obow­iązu­ją zapisy: warsztaty@adarte.pl
Bile­ty: 10zł

 

17:00 | Kino Pałacowe
MIDWAVES: MÜNSTER | reż. Mar­tin Le Cheval­li­er | 48 min.
Fab­u­lar­na his­to­ria krań­ca utopii osad­zona w śred­niowiecznych reali­ach Północ­nych Niemiec, niepozbaw­iona wiz­ual­nego roz­machu i uni­w­er­sal­nej reflek­sji nad zmieni­a­ją­cy­mi się sys­tema­mi politycznymi.
Bile­ty: 5zł

 

11.12
18:45 | Kino Pałacowe
MIDWAVES: AULD LANG SYNE | reż. Cindy Jansen | 45 min.
Pokaz fil­mu oraz spotkanie z reżyserką.
Sub­tel­ny portret dwóch braci mieszka­ją­cych w Ameryce, którzy mimo łączącej ich bliskoś­ci i podobieńst­wa, kończą na prze­ci­wległych krań­cach kra­jo­brazu społecznego.
Bile­ty: 5zł

 

13.12
19:00
| Kino Muza
ARTWAVES: BIURO BUDOWY POMNIKA  | reż. Karoli­na Breguła  | 72 min.
Pokaz fil­mu oraz spotkanie z reżyserką.
Opowieść o potrze­bie przy­należnoś­ci, tęs­kno­cie i nieod­wracal­nym niespełnie­niu. His­to­ria sześćdziesię­ci­o­let­niej kobi­ety pracu­jącej na stacji auto­bu­sowej jako sprzedaw­czyni biletów, która zanied­bu­je swo­je życie zawodowe i oso­biste odd­a­jąc się niety­powej pasji.
Bile­ty: 15zł/18zł

 

15.12
18:00 | Cen­trum Amarant
NASZE JUTRO | reż. Mélanie Lau­rent, Cyril Dion | 119 min.
Film ofer­u­je fas­cynu­jące, ale też prz­er­aża­jące spo­jrze­nie na przyszłość Zie­mi, której real­nym zagroże­niem jest roz­pada­ją­cy się ekosys­tem. Sta­je­my w obliczu koniecznoś­ci jak najszyb­szego wdroże­nia zmi­an i odpowiedzi na pytanie: jak chce­my aby wyglą­dało nasze jutro?
Wstęp wolny.

 

——————————————————————————————————————-

 

Mid­waves to cykl pokazów filmów śred­niome­trażowych, trwa­ją­cych od 30 do 60 minut.
Art­waves to blok filmów pełnome­trażowych z pogranicza fil­mu i sztu­ki współczes­nej. Reży­sera­mi są twór­cy wywodzą­cy się z pola sztuk wizualnych.
Sound­waves to cykl filmów pełnome­trażowych, eksploru­ją­cych under­groundową scenę klubową, które wprowadzą nas w wielowymi­arową przestrzeń dźwięku.

 

Orga­ni­za­tor: Fun­dac­ja Ad Arte / www.facebook.com/fundacjaadarte
——————————————————————————————————————–

 

TEASER
 

WSPÓŁFINANSOWANIE:

[gs_logo logo_cat=“jesienfinanse”]

Współ­fi­nan­sowanie: Mias­to Poz­nań, Urząd Marsza­łkows­ki Wojew­ództ­wa Wielkopol­skiego, Pol­s­ki Insty­tut Sztu­ki Filmowej

 

PARTNERZY:

[gs_logo  order=“ASC” logo_cat=”jesienfilmowa”]

 

PATRONI MEDIALNI:

[gs_logo order=“ASC” logo_cat=”jesienfilmowamedia”]