Future Shorts

Wios­na 


Future Shorts Spring Sea­son to podróż przez sie­dem fan­tasty­cznych krót­kich metraży, wśród których znalazły się 3 kome­die, doku­ment, ani­mac­ja i dra­mat nagradzane m.in. na San Fran­cis­co Inter­na­tion­al Film Fes­ti­val, Sun­dance Film Fes­ti­val, LA Shorts Fes­ti­val, Glas­gow Short Film Fes­ti­val i


Lato 


Let­nia odsłona FUTURE SHORTS to ener­gety­czny zestaw krót­kich filmów o lekkim zabar­wie­niu waka­cyjnym. W pro­gramie bowiem znalazły się dwa wideok­lipy, które przez selekcjon­erów również trak­towane są jako kreac­je fil­mowe. Pon­ad­to w tej między­nar­o­dowej mik­sturze fil­mowej zna­jdziemy dwa obrazy ekspery­men­talne i dwie wcią­ga­jące fabuły. Suma nagród dla filmów prezen­towanych w zestaw­ie, jak zwyk­le w przy­pad­ku FUTURE SHORTS, to bard­zo dłu­ga lek­tu­ra – ide­al­na na lato.


Jesień 


Kole­j­na odsłona Future Shorts trady­cyjnie przynosi ze sobą wyjątkową mieszankę tem­atów, stylów i gatunków. Zobaczymy filmy pokazy­wane i nagradzane w sekc­jach poświę­conych krótkiemu metrażowi m.in. na fes­ti­walach w Berlin­ie, Cannes czy Sun­dance. Tym razem w więk­szoś­ci z nich, na pier­wszy plan wysuwa­ją się ich bohaterowie. Szuka­ją­ca per­fekcji w czynie­niu dobra Mar­i­lyn; uchodź­cy z Palestyny chcą­cy odnaleźć w Europie lep­szy dom; hydraulik Col­in, który po godz­i­nach przeo­braża się w sza­lonego wynalazcę; para irańs­kich kochanków, mierzą­cych się z rodz­imym prawem i trady­cją czy Wern­er Her­zog opowiada­ją­cy o Miami.


Zima


Wid­zowie obe­jrzą jeden doku­ment, dwie ani­mac­je i trzy filmy fab­u­larne. Wśród propozy­cji znalazł się tytuł nomi­nowany do Oscara, pro­dukc­je nagradzane i wyróż­ni­ane na fes­ti­walach w Cannes, Sun­dance oraz na ostat­nim Berlinale.

Pod­czas zimowej odsłony Future Shorts zobaczymy także głośny film doku­men­tal­ny z Pol­s­ki. “Poza zasięgiem” w reży­serii Jaku­ba Stoż­ka to odar­ta z wygład­zonej este­ty­ki opowieść o rozbitej rodzinie, którą nieu­dol­nie próbu­ją odbu­dować dwie siostry.