Future Shorts 2012

Wios­na


Wiosen­na edy­c­ja Future Shorts w maju dociera do Pol­s­ki z nowym pro­gramem naj­ciekawszych krótkome­trażowych pro­dukcji ze świata.

We wtorek 29 maja w 11 obiek­tach sieci Mul­ti­ki­no (m.in. Byd­goszcz, Gdańsk, Gdy­nia, Kosza­lin, Kraków, Poz­nań Stary Browar, Łódź SIl­ver Screen, Szczecin, Warsza­wa Złote Tarasy, Wrocław Arkady, Zabrze) będzie moż­na wziąć udzi­ał w wyjątkowym sean­sie krótkome­trażowych pro­dukcji: zaskaku­ją­cych fabuł, kolorowych ani­macji i intrygu­ją­cych dokumentów.

W pro­gramie 7 wyjątkowych, nagradzanych na fes­ti­walach krót­kich filmów, m.in. hit z fes­ti­wali Sun­dance i Cannes — “Bear” (reż. Nash Edger­ton), nomi­nowany do BAFTA “Love you more” (reż. Sam Tay­lor-Wood) oraz Mourir Aupres de Toi — najświeższa krótkome­trażowa pro­dukc­ja Spike’a Jonze’a (reży­sera kul­towego “Zakochanego bez pamię­ci” i auto­ra pamięt­nych teledysków, m.in. dla Björk, Daft Punk czy Beast­ie Boys). Każdy z filmów to unikalne spo­jrze­nie na miłosne tem­aty: odkry­wane na nowo pożą­danie, skom­p­likowane układy part­ner­skie, bur­zli­we związki…

Ale to nie koniec wrażeń, każdy pokaz będzie bowiem okazją do wyjątkowej inter­akcji między widza­mi a autora­mi pokazy­wanych filmów. Po raz pier­wszy w his­torii Future Shorts pub­liczność będzie zachę­cana do głosowa­nia na ulu­biony film. Zwycięz­ca zostanie nagrod­zony Future Shorts Audi­ence Award.


Lato 


Najnowszy pro­gram Future Shorts zaczy­na swo­ją let­nią podróż dookoła świa­ta. Wśród prezen­towanych krót­kich metraży znalazły się m.in.: nagrod­zony BAFTA i nomi­nowany do Oscara “A Morn­ing Stroll” (reż. Grant Orchard), kore­ańs­ki “Guest” (reż. Ga Eun-Yoon) — lau­re­at fes­ti­walu w Cler­mont-Fer­rand — oraz faworyt z Fes­ti­walu SXSW “Notes on Biol­o­gy” (reż. Will Mad­den). Pokazu­jąc najbardziej ekscy­tu­jące krótkie formy fil­mowe z całego świa­ta, Future Shorts budu­je potężną między­nar­o­dową sieć dys­try­bucyjną oraz tworzy niezwykłą społeczność.

W Polsce zagoś­ci w środę 22 sierp­nia w 12 Mul­ti­k­i­nach o godzinie 20.

Mias­ta, w których odbędą się seanse to: Byd­goszcz, Gdańsk, Gdy­nia, Kraków, Poz­nań Stary Browar, Łódź SIl­ver Screen, Szczecin, Warsza­wa Złote Tarasy, Wrocław Arkady, Zabrze, Słup­sk i Kielce

Pokazy odbędą się także poza Multikinem:

30 sierp­nia o 19.00 w Galerii MBWA w Lesznie, 31 sierp­nia o 20.00 w Kinie Cen­trum CSW Zna­ki Cza­su w Toruniu i po raz pier­wszy 23 sierp­nia w Sali kam­er­al­nej Kina Świa­towid w Elblągu oraz 30 sierp­nia o 19.00 w Młodzieżowym Domu Kul­tu­ry w Jaśle.

Po pro­jekc­jach pub­liczność będzie zachę­cana do głosowa­nia na ulu­biony film. Zwycięz­ca zostanie nagrod­zony Future Shorts Audi­ence Award!


Jesień


W listopadzie i grud­niu w wybranych kinach, klubach i gale­ri­ach na tere­nie całej Pol­s­ki będziemy prezen­tować kole­jną odsłonę Fes­ti­walu Future Shorts: Jesień 2012. Poz­namy jasne i ciemne strony życia mieszkańców wiel­kich metropolii m.in.: Nowego Jorku, Lon­dynu i Kairu. Zobaczymy film ‘Rite’ w reży­serii Michaela Pearce’a pokazu­ją­cy trud­ną relację między ojcem i synem, nomi­nowany do nagrody BAFTA; futu­rysty­czną baśń „The Black Bal­loon” zre­al­i­zowaną przez braci Bena i Joshuę Safdie, nagrod­zoną w Sun­dance Short Fil­mak­ing Award; roz­mowę sfil­mowaną w kairskiej kaw­iarni przez Rite­sha Bafrę, wyróżnioną przez Jury na Fes­ti­walu w Tribece. W jesi­en­nym pro­gramie zna­jdzie się również „Auf Der Strecke” (‘On the line’) Reto Caffiego, opowiada­ją­cy o niespełnionej miłoś­ci, podglą­da­niu i poczu­ciu winy — jeden z najlep­szych krót­kich filmów ostat­nich lat – nagrod­zony na pon­ad 50 fes­ti­walach na całym świecie; a także doku­ment Ariela Schul­mana i Henry’ego Joos­ta (twór­ców Cat­fish) “A Brief His­to­ry of John Baldessari” przed­staw­ia­ją­cy syl­wetkę znanego amerykańskiego artysty Johna Baldessari, w którym nara­torem jest sam Tom Waits…