Hotel Europa

MAJ_0960
fot. Daw­id Majewski

hotel — europa | warsz­taty, spotka­nia, pokazy

23–24 październi­ka 2020 / Inku­ba­tor Kul­tu­ry Pireus + Schron

 

Piątek 23.10 

Inku­ba­tor Kul­tu­ry Pireus

13:00–14:30

Fair Play Exchange: Żywa książ­ka — Międzykul­tur­owe Spotka­nia z CIM Horyzonty

Żywa Bib­liote­ka to między­nar­o­dowy ruch na rzecz praw człowieka i różnorod­nego społeczeńst­wa, który sto­su­je prostą metodę spotka­nia i roz­mowy do prze­ci­w­staw­ia­nia się uprzedzeniom i dyskryminacji..Stworzenie przestrzeni do dia­logu między osoba­mi pochodzą­cy­mi z różnych środowisk, kon­tek­stów to jeden z najlep­szych sposobów zwal­cza­nia uprzedzeń i budowa­niu sil­niejszych więzi społecznych. Żywa Bib­liote­ka zapew­nia bez­pieczne miejsce na pełne sza­cunku roz­mowy, w których moż­na zadawać pyta­nia i dzielić się doświad­czeni­a­mi. Żywa Bib­liote­ka, poprzez budowanie zau­fa­nia i szcz­ery kon­takt z drugim człowiekiem, pozwala prze­ci­w­staw­iać się uprzedzeniom, styg­matyza­cji i dyskryminacji.

 

14:30–16:30

Trase­olo­gia (Nowego) Łazarza / spac­er z Krzysztofem Łukomskim

Spac­er po Łazarzu bierze azy­mut na dia­log o gen­try­fikacji dziel­ni­cy, zmi­anach dawnych fyrtli, pow­sta­ją­cych w lokalnoś­ci nowych i roz­wo­ju stałych społecznoś­ci. W cza­sie chodzenia i roz­maw­ia­nia dołączą do nas twór­czynie i twór­cy kolek­ty­wów zaj­mu­ją­cych się edukacją artysty­czną na Łazarzu, pro­mocją i propagowaniem kul­tu­ry audiow­iz­ual­nej, inic­jatyw społecznych oraz nowego typu komu­nikacji z mieszkań­ca­mi i mieszkanka­mi Łazarza. Poz­namy różne per­spek­ty­wy i sposo­by myśle­nia, pogadamy o przeszłoś­ci i przyszłoś­ci. Robiąc z Łazarza użytek i przykład do naszej bezpośred­niej roz­mowy, prze­niesiemy się do ana­log­icznych sytu­acji w wielu mias­tach świa­ta, by zas­tanow­ić się mniej nad tym, czego się nie da, a bardziej nad tym, co nam wychodzi i jakich narzędzi do tego uży­wać. Wymien­imy się też po pros­tu dobry­mi rozwiąza­ni­a­mi dla ludzi z myślą o nich i z nimi. 

 

17:00–20:00

Datanomia: ćwiczenia z pry­wat­noś­ci danych / warsz­taty z Agnieszką Pokry­wką / ONLINE

Jak nasze dane sta­ją się włas­noś­cią innych? Co się dzieje z infor­ma­c­ja­mi o nas kiedy zaczy­na­ją one żyć swoim włas­nym życiem w internecie? 

Zapraszam na prak­ty­czne warsz­taty i dyskusję na tem­at pry­wat­noś­ci w sieci. Wraz z uczest­nika­mi prze­jdziemy przez szereg prak­ty­cznych ćwiczeń pod­czas, których postaramy się uczynić nasze smart­fony bardziej bez­pieczne. Będziemy zmieni­ać zarówno ustaw­ienia w naszych urządzeni­ach jak i własne nawyki. 

Warsz­tat jest skierowany do tych wszys­t­kich, którzy uważa­ją że nie mają nic do ukrycia, dlat­ego  nie potrze­bu­ją pry­wat­noś­ci w internecie oraz tych, którzy myślą, że ochrona danych to coś tak skom­p­likowanego jak budowa raki­ety kosmicznej.”

 

Sob­o­ta 24.10 

Inku­ba­tor Kul­tu­ry Pireus

10:00–13:00

Fash­ion Dog: warsz­taty z upcyk­lin­gu odzieży 

Zaprasza­my na spotkanie warsz­ta­towe z FASHION DOGIEM. 

Uszyj swo­ją włas­ną torbę/nerkę ze starej odzieży, której już nie uży­wasz, daj jej nowe życie, posz­erzaj swo­ją świado­mość eko­log­iczną i pobudź myśle­nie upcycling-owe.

 

13:00–14:30

Fair Play Cafe #1 Where are we going?

Otwarte spotkanie, na które w szczegól­noś­ci zaprasza­my oso­by które współt­worzyły hotel – europa albo uczest­niczyły w wydarzeni­ach, które odby­wały się w jego ramach. Poroz­maw­iamy o tym co się wydarzyło oraz na ile i w jakich zakre­sach czy obszarach spełniło nasze oczeki­wa­nia. Czy zaz­nac­zone w naszych dzi­ała­ni­ach hasło tegorocznej edy­cji Short Waves Fes­ti­val “Fix­ing the Future” w pełni wybrzmi­ało? Jaka jest przyszłość hotelu – europa, co moż­na rozwi­jać, co należy pom­inąć, a jaką nową prob­lematykę należało­by dodać. Przetes­tu­je­my bez­pieczną, hotelową przestrzeń wymi­any, przy fil­iżance dobrej kawy i kawałku ciasta.

 

15:00–16:30 

Fair Play Exchange: Czy ety­cz­na moda jest możli­wa? / ONLINE

 Roz­mowa z Izabelą Sitarską (Fash­ion Dog), Imprm Studio,Aleksandrą Bąkowską oraz marką Vvi­do­ki o kondy­cji współczes­nej mody i o tym czy ety­cz­na moda jest  w ogóle możliwa. 

Prowadzą­ca: Pauli­na Buczyńska

 

SCHRON

17:00–18:30 

Fair Play Exchange: Się Krę­ci — rozmowa+teledyski+live act

SIĘ KRĘCI to cykl warsz­tatów z tworzenia rapu i teledysków z młodzieżą. Głównym celem pro­jek­tu jest inte­grac­ja osób z różnych środowisk pod­czas wspól­nego dzi­ała­nia twór­czego przy uży­ciu nowych mediów. Pro­jekt ma przede wszys­tkim przy­czynić się do akty­wiz­a­cji młodych ludzi w zakre­sie edukacji kul­tur­al­nej, rozbudz­ić ich twór­czą inic­jaty­wę do dal­szego samok­sz­tałce­nia, pod­nieść samoocenę.

Pod­czas pro­jek­tu młodzież piszę własne tek­sty, uczy się flow, nagry­wa ścież­ki wokalne w studiu, tworzy teledys­ki, a na samym końcu sta­je na sce­nie, by zaprezen­tować efek­ty pra­cy przed publicznością.

 

19:00 

Hotel Europa Extra: SUBCULTURES & ENTERTAINMENTS by Philip Ilson — pokaz fil­mowy 

Jaz­da bez trzy­man­ki, od pod­miejs­kich gothów, przez grime crews, aż po riot grrrls, zbiór krót­kich filmów, który da nam wgląd w londyńskie i bry­tyjskie sub­kul­tu­ry. Prze­jażdż­ka po uli­cach Hack­ney z Wiley i Roll Deep. Wejś­cie przez feed Insta­gra­ma do podziem­nego świa­ta klubu butch femmes i sub­kul­tur gejów; znalezie­nie się na środ­ku sce­ny z dziew­czy­na­mi gra­ją­cych indie rock/muzykę indie. Przeży­cie pogańskiej cer­e­monii ognia w Lewes ocza­mi nas­to­latek tworzą­cych dziew­czyńs­ki gang. Pro­gram przy­go­towany przez Phili­pa Ilsona, dyrek­to­ra artysty­cznego Lon­don Short Film Festival.

 

Zachę­camy do odwiedza­nia ofic­jal­nych mediów społecznoś­ciowych Hotelu Europa

Face­book | https://www.facebook.com/spaceofexchange

Insta­gram | https://www.instagram.com/hoteleuropa_space

#hoteleu­ropa #przestrzen­wymi­any #space­ofex­change #poz­nan­wspiera

 

Kon­takt dla mediów / Media contact

Maria Trze­ci­ak | Koor­dy­na­tor­ka Hotelu Europa | marysia.adarte@gmail.com

Orga­ni­za­torzy / Organisers

Fun­dac­ja Ad Arte / Zespół Hotelu Europa: Karoli­na Cybul­s­ka, Maria Horows­ka, Krzysztof Łukom­s­ki, Szy­mon Stem­plews­ki, Marysia Trze­ci­ak, Emil Tybura

Współ­fi­nan­sowanie / Co-founding

Mias­to Poz­nań, Fun­dac­ja Współpra­cy Pol­sko-Niemieck­iej, British Council.