Manhattan Short 2012

W ciągu tygod­nia między 28 wrześ­nia a 7 październi­ka 2012, w pon­ad 300 kinach na 6 kon­ty­nen­tach, odbędzie się pięt­nas­ta edy­c­ja fes­ti­walu fil­mowego MANHATTAN SHORT. W tym roku o udzi­ał w fes­ti­walu ubie­gało się 520 filmów z 49 kra­jów, w tym z Nor­wegii, Holandii, Rosji, Anglii, Irlandii, Peru, Francji, Rumu­nii, Stanów Zjed­noc­zonych oraz Hisz­panii. Spośród nich wybra­no 10 finalistów.

Filmy zostaną oce­nione przez wid­own­ię liczącą pon­ad 100,000 widzów z całego świa­ta. Uczest­ni­cy każdego pokazu będą prosze­niu o zagłosowanie na jeden film, który według nich jest najlep­szy. Zdoby­w­ca nagrody pub­licznoś­ci zostanie ogłos­zony w niedzielę 7 października.

Mieszkań­cy Poz­na­nia będą mieli okazję wziąć udzi­ał w tym niezwykłym wydarze­niu – jeden z dwóch pokazów w Polsce MANHATTAN SHORT, przy­go­towany przez Fun­dację Ad Arte i DKF Filmokrąg odbędzie się w 3 październi­ka o 20.00 w kinie Rialto.

Jak pod­kreśla­ją pomysło­daw­cy fes­ti­walu „jed­nym z założeń MANHATTAN SHORT jest zaprezen­towanie filmów krótkome­trażowych wraz z ich twór­ca­mi szer­szej pub­licznoś­ci. Wyświ­etle­nie tych krót­kich filmów w kinach, do których uczęszcza wielu miłośników kina jest na to świet­nym sposobem”.