World Shorts Iceland

Krót­ki metraż z Islandii

Fun­dac­ja Ad Arte we współpra­cy z Biało­s­tockim Ośrod­kiem Kul­tu­ry zaprasza na pokaz pro­gra­mu naj­ciekawszych krótkome­trażowych filmów z dalekiej Islandii. Fani kina i muzy­ki z tej samot­nej wyspy zagu­bionej gdzieś na Atlantyku z pewnoś­cią zna­jdą tu kli­mat znany im z piosenek Björk i Sig­ur Rós czy filmów Dagu­ra Kári. Bezkres­ny mors­ki hory­zont, skaliste pustkowia, lodow­ce i gejzery…

Pokaz odby­wa się w ramach cyk­lu World Shorts, który przy­bliża pol­skiej pub­licznoś­ci krótkome­trażowe pro­dukc­je z różnych zakątków świata.

Pokaz odbędzie się 14 grud­nia o godz. 18:45 w poz­nańskim kinie Rial­to (ul. Dąbrowskiego 38).

Ale to nie koniec islandz­kich atrakcji, które w grud­niu zagoszczą w Poz­na­niu. W ramach Przeglą­du Kina Europe­jskiego, który również odbędzie się w kinie Rial­to, zaprasza­my na pokazy doku­men­tów przy­bliża­ją­cych scenę muzy­czną mroźnej wyspy: 9 grud­nia “Mis­tr­zowie wrza­sku”, a 17 grud­nia “Elec­tron­i­ca Reyk­javik” oraz “Ice­land: Beyond Sig­ur Ros”.