Mahattan Short 2011

Polscy miłośni­cy fil­mu będą mieli szan­sę zjed­noczyć się z pon­ad 100,000 kino­manów w 250 mias­tach na 6 kon­ty­nen­tach, którzy również wezmą udzi­ał w tegorocznej edy­cji MANHATTAN SHORT. Na pol­skie pokazy zaprasza­my do Poz­na­nia (28 wrześ­nia, Kino Rial­to) i Krakowa (2 październi­ka, Kino Pod Baranami).

W ciągu tygod­nia między 23 wrześ­nia a 2 październi­ka MANHATTAN SHORT zaprezen­tu­je dziesięć krótkome­trażowych filmów wybranych spośród 598 kandy­datów z całego świa­ta. Wid­zowie w każdym z fes­ti­walowych miast będą mieli szan­sę zagłosować na swój ulu­biony film. Już w niedzielę 2 październi­ka ogłos­zony zostanie zwycięzca.

Wśród final­istów z 13-let­niej his­torii Fes­ti­walu są wielokrot­nie nagradzani na świecie twór­cy, a nawet — obok kilku nomi­nowanych — jeden zdoby­w­ca Oscara. MANHATTAN SHORT daje zatem wyjątkową szan­sę zapoz­na­nia się z następ­ną gen­er­acją najlep­szych twór­ców z całego świa­ta. Tak sko­men­tował tegoroczny pro­gram dyrek­tor i założy­ciel imprezy, Nicholas Mason: „Wierzymy, że nasze dziesięć filmów tworzy wspól­nie najbardziej ekscy­tu­ją­cy i niezwykły zestaw w his­torii MANHATTAN SHORT. W min­ionych lat­ach zazwyczaj byliśmy w stanie wskazać jeden, dwa wyróż­ni­a­jące się filmy, które pode­jrze­wal­iśmy o to, że praw­dopodob­nie wygra­ją. W tym roku nie mamy poję­cia — pro­gram jest niezwyk­le równy, a poszczególne filmy uzu­peł­ni­a­ją się wza­jem­nie. Ter­az wszys­tko w rękach naszej glob­al­nej publiczności”.