JESIEŃ FILMOWA to cykl rozpros­zonych wydarzeń fil­mowych oży­wia­ją­cych kul­tur­alne życie Poz­na­nia w drugiej połowie roku. W pro­gramie między inny­mi: najlep­sze kino krótkome­trażowe ze świa­ta, przed­premierowe pokazy filmów z pogranicza fil­mu i sztuk wiz­ual­nych z udzi­ałem twór­ców, wydarzenia eduka­cyjne i branżowe.

27.09 — 6.12.2017 Poznań

 

Pro­gram:

27.09.2017 / 19:00 / KINO RIALTO / 90 min. / 15 zł / PL + ENG
FUTURE SHORTS JESIEŃ
Future Shorts to najwięk­szy objaz­dowy fes­ti­w­al filmów krótkome­trażowych na świecie. Odby­wa się w cyk­lu sezonowym — każ­da pora oznacza świeżą selekcję krót­kich filmów. Future Shorts Jesień opowia­da o sile wspól­no­ty i przy­jaźni — emocjonu­ją­cym powro­cie młodego mężczyzny do ojczyzny oraz o grupie nas­to­latków, wspier­a­jącej się wza­jem­nie w tru­dach doras­ta­nia. Będzie także o dylemat­ach moral­nych — dziew­czynce odry­wa­jącej sekret nieucz­ci­wej nauczy­ciel­ki chóru szkol­nego, a także o polic­jan­cie wal­czą­cym o godne poszanowanie jego zawodu. W pro­gramie pięć krótkome­trażowych pro­dukcji — trzech fab­u­larnych, film ekspery­men­tal­ny oraz teledysk.

 

28.09.2017 / 17:45 / KINO PAŁACOWE / 110 min. / 15 zł / PL + ENG
PHOTON, reż. Nor­man Leto, Pol­s­ka 2017 r.
pokaz przed­premierowy i spotkanie z reżyserem
“Pho­ton” jest swoistym pod­sumowaniem ludzkiej wiedzy na tem­at życia i ewolucji. Wiz­ual­izu­je to, co wiemy dziś na tem­at pro­ce­su tworzenia się materii. Nie jest to jed­nak film stricte przy­rod­niczy ani naukowy, w for­mule znanej wid­zom choć­by z Ani­mal Plan­et, ale ory­gi­nal­na, ciekawa w odbiorze for­ma fab­u­lary­zowanego, dynam­icznego przed­staw­ienia teorii naukowych doty­czą­cych funkcjonowa­nia wszechświata. 

 

4.10.2017 / 19:00 / KINO RIALTO / 115 min. / 15 zł / ENG
MANHATTAN SHORT
Man­hat­tan Short to fes­ti­w­al filmów krótkome­trażowych z USA, który prowadzi nabór na filmy krótkome­trażowe z całego świa­ta i spośród kilkuset zgłoszeń, wybiera 10 naj­ciekawszych tytułów, wypro­dukowanych każdy w innym kra­ju. Filmy rywal­izu­ją ze sobą o sym­pa­tię pub­licznoś­ci, która przyz­na­je nagrody za najlep­szy film oraz aktorstwo. Przez kilka­naś­cie dni w okre­sie jesi­en­nym finałowa dziesiąt­ka podróżu­je po świecie, gro­madząc ok.100-tysięczną pub­liczność, w tym widzów w Poz­na­niu na pre­mierowym pokazie w Polsce. 

 

11.10.2017 / 19:00 / KINO RIALTO / 120 min. / 15 zł / PL + ENG
NEW QUEER VISIONS
Pro­gram bry­tyjs­kich filmów krótkome­trażowych eksploru­ją­cych kwest­ie odmi­en­noś­ci sek­su­al­nej, kul­tur­owej i rasowej z per­spek­ty­wy osób LGBT+. Na zestaw składa­ją się filmy trak­tu­jące o wchodze­niu w dorosłość i dojrze­wa­niu do akcep­tacji swo­jego ciała lub ori­en­tacji sek­su­al­nej, jak i akcep­tacji wszelkiej odmi­en­noś­ci przez innych, także na płaszczyźnie społecznoś­ciowej. Zestaw przy­go­towany we współpra­cy z bry­tyjskim fes­ti­walem New Queer Visions, pre­mierowo pokazy­wany w trak­cie 9. edy­cji Short Waves Festival. 

 

24.10.2017 / 20:00 / DOM TRAMWAJARZA / 120 min. / wstęp wol­ny / PL
LOKALNE TALENTY: pokaz filmów i spotkanie z twórcami
Pokaz filmów krótkome­trażowych, wypro­dukowanych przy wspar­ciu Poz­nan Film Com­mis­sion. Różnorod­ny gatunkowo pro­gram filmów obe­jmie zarówno krótkie fabuły, jak i ani­mac­je. Po pro­jekcji zaprasza­my do roz­mowy z udzi­ałem twór­ców życiowo lub zawodowo związanych z Poznaniem.

 

27.10.2017 / 20:00 / PIES ANDALUZYJSKI / 90 min + after­par­ty / wstęp wol­ny / PL + ENG
DANCES WITH CAMERA
Między­nar­o­dowy pro­gram filmów wyse­lekcjonowany z reper­tu­aru Short Waves Fes­ti­val, którego wspól­nym językiem jest taniec, ruch oraz swo­bod­na ekspres­ja ciała. Na zestaw złożą się krótkome­trażowe pro­dukc­je taneczne z całego świa­ta, ukazu­jące nieogranic­zone możli­woś­ci fizy­cznej ekspresji ilus­trowane za pomocą medi­um filmu.
AFTERPARTY: Pepe. live act/dj-set
Pepe. to pro­du­cent pochodzą­cy z Ostrowa Wielkopol­skiego. Tworzy muzykę z pogranicza elek­tron­i­ki, ekspery­men­tu­je z jazzem i kli­mata­mi song­writ­er­ski­mi. Inspiru­je się twór­c­zoś­cią Jima Jar­muscha oraz taki­mi artys­ta­mi jak: Mount Kim­bie, Gold Pan­da, Bibio czy Four Tet. W mar­cu 2014 roku ukaza­ła się pier­wsza EP artysty – “Lovin’”. Pod koniec 2016 roku w label Flir­ti­ni wydał mate­ri­ał zaty­tułowany „Places With­out Things”. Artys­ta współpra­cow­ał m.in. z znaną wokalistką popową – Izą Lach na potrze­by kom­pi­lacji Flir­ti­ni Heart­breaks & Promis­es vol. 3. Obec­nie pracu­je nad nowym materiałem.

 

15.11.2017 / 19:00 / KINO RIALTO / 90 min. / 15 zł / PL + ENG
COMEDY SHORTS
Pokaz sześ­ciu krótkome­trażowych kome­diowych filmów — fab­u­larnych i ani­mowanych, m. in. z Holandii, Aus­trii i Chorwacji. To zestaw aneg­dot pełnych różnorod­nego rodza­ju humoru — przez absurdal­ny żart sytu­a­cyjny po czarny humor, utrzy­manych w pozy­ty­wnym tonie, które jed­nocześnie nieśmi­ało apelu­ją o dys­tans do samego siebie, szczegól­nie w tym galop­u­ją­cym, stech­nol­o­gi­zowanym świecie. 

 

24.11.2017 / 110 min. / 15 zł / PL + ENG
SERCE MIŁOŚCI, reż. Łukasz Ron­du­da, Pol­s­ka 2017 r.
pokaz przed­premierowy i spotkanie z twórcami
His­to­ria bur­zli­wej relacji artysty­cznej i miłos­nej Woj­ciecha Bąkowskiego i Zuzan­ny Bar­toszek. Para zma­ga się w nar­cysty­cznym związku z włas­ny­mi odbi­ci­a­mi lus­trzany­mi, ukradziony­mi sna­mi i per­ma­nent­ną walką o dom­i­nację, zacier­a­jąc granice pomiędzy per­for­mensem a życiem, pomiędzy kreacją wiz­erunku a prawdą uczuć. 

 

28.11.2017 / 18:00 / DOM TRAMWAJARZA / 90 min. / wstęp wol­ny / PL
Short Talk: pokaz fil­mu FANATYK i dyskus­ja o crowdfundingu
Pod­czas spotka­nia uczest­ni­cy obe­jrzą film “Fanatyk” w reży­serii Michała Tyl­ki, pier­wszy pro­fesjon­al­ny pol­s­ki film krótkome­trażowy stwor­zony na pod­staw­ie copy­pasty (his­to­ryj­ki akty­wnie przek­le­janej z forum na forum). Pro­jekt otrzy­mał dotację w wysokoś­ci 110 tys. zł. zwycięża­jąc w konkur­sie na najlep­szy sce­nar­iusz fil­mu krótkome­trażowego, orga­ni­zowanym przez Krakows­ki Klaster Fil­mowy. Fenomen płyn­nego prze­jś­cia z anon­i­mowego kre­owa­nia treś­ci w sieci do real­iza­cji pro­fesjon­al­nej pro­dukcji fil­mowej, wspo­ma­ganej nie tylko przez prestiżową orga­ni­za­cję zaj­mu­jącą się edukacją fil­mową, ale przede wszys­tkim przez akty­wnych użytkown­ików Inter­ne­tu, będzie punk­tem wyjś­cia do dyskusji z zapros­zony­mi spec­jal­is­ta­mi i twór­ca­mi filmu.

 

4.12.2017 / 18:00 / DOM TRAMWAJARZA / 90 min. / wstęp wol­ny / PL
ROK PO RAPORCIE: Spotkanie przed­staw­icieli poz­nańskiej branży filmowej
Latem 2016 roku  na zlece­nie Poz­nan Film Com­mis­sion, Fun­dac­ja Ad Arte przy­go­towała raport opisu­ją­cy aktu­al­ny stan kul­tu­ry fil­mowej w Poz­na­niu oraz prog­nozu­ją­cy kierun­ki jej wzmoc­nienia i rozbu­dowy. Pod­czas spotka­nia z udzi­ałem zapros­zonych goś­ci, omówione zostaną wnios­ki z Rapor­tu z per­spek­ty­wy min­ionego roku.  

 

6.12.2017 / 19:00 / KINO RIALTO / 100 min. / 15 zł / ENG
100 FILMÓW W 100 MINUT
100 FILMÓW W 100 MINUT to między­nar­o­dowy fes­ti­w­al z Ukrainy, którego orga­ni­za­torem jest Kiev Inter­na­tion­al Short Film Fes­ti­val. Pro­gram fes­ti­walu to ener­gety­cz­na mieszan­ka stylów, gatunków i tem­atów. Selekcjon­erzy postaw­ili twór­com fil­mowym tylko jed­no ogranicze­nie – film musi zmieś­cić się w 60 sekundach.

 

Finan­sowanie:
Mias­to Poznań

Part­nerzy:
Poz­nan Film Com­mis­sion, Estra­da Poz­nańs­ka, Kino Rial­to, Kino Pała­cowe, Dom Tramwa­jarza, Pies Andaluzyjski

Lokaliza­c­je:
Kino Rial­to, ul. Dąbrowskiego 38
Kino Pała­cowe, ul. Świę­ty Marcin 80/82
Dom Tramwa­jarza, ul. Słowack­iego 19
Pies Andaluzyjs­ki, ul. Nowowiejskiego 17

Bile­ty:
www.bilety24.pl lub w wybranych lokalizacjach.