pw-fb

15.10–16.12.2016

POLISH WAVE to nowa, mul­ti­loka­cyj­na inic­jaty­wa pro­mu­ją­ca pol­ską twór­c­zość fil­mową, zbu­dowana na bazie wielo­let­nich doświad­czeń Fun­dacji Ad Arte, orga­ni­za­to­ra Short Waves Fes­ti­val. Od Brazylii po Tajwan, od Lon­dynu po Wilno – pub­liczność na całym świecie obe­jrzy staran­ną selekcję świeżych, zaskaku­ją­cych pol­s­kich krót­kich metraży, stanow­ią­cych o wyjątkowoś­ci „pol­skiej fali”, czyli nowych zjawisk na rodz­imej sce­nie audiowizualnej.

 

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Pol­s­ki Insty­tut Sztu­ki Filmowej.

 

DOWNLOAD: Pol­ish Wave Pro­gram / Pro­gramme (PL + ENG)

 

Lista pokazów:

 

15.10, Pra­ga, Insty­tut Węgier­s­ki w Pradze
Kliknij po więcej informacji
Orga­ni­za­tor: Insty­tut Pol­s­ki w Pradze


29.10, Lon­dyn, Clapham Library
Kliknij po więcej informacji
Orga­ni­za­tor: Stock­well Partnership

 

8.11, Ryga, Uni­ver­si­ty of Latvia, Fac­ul­ty of Social Sciences
9.11, Daug­va­pils, Cen­trum Kul­tu­ry Polskiej
10.11, Valmiera, Vidzeme Uni­ver­si­ty of Applied Sciences
Orga­ni­za­tor: Amabasa­da RP w Rydze

 

11.11, Brun­szwik, C1 Cin­e­ma Braunschweig
Kliknij po więcej informacji


11.11, Dublin, Filmbase
Kliknij po więcej informacji


16.11, Wilno, Kino Skalvija
Orga­ni­za­tor: Insty­tut Kul­tu­ry Pol­skiej w Wilnie


19.11, Paryż, Le Balzac
Orga­ni­za­tor: Insty­tut Pol­s­ki w Paryżu


20.11, Berlin, Klub Pol­s­kich Nieudaczników
Kliknij po więcej informacji


21.11, Sofia, Insty­tut Pol­s­ki w Sofii
Orga­ni­za­tor: Insy­tut Pol­skii w Sofii

 

22.11, Kowno, Kino Cen­tras “Romu­va”.
Orga­ni­za­tor: Insty­tut Kul­tu­ry Pol­skiej w Wilnie


22.11, Bruk­sela, Actor’s Studio
Orga­ni­za­tor: Insty­tut Pol­s­ki w Brukseli

 

23.11, Kła­jpe­da, Kul­turas Fabrikas.
Orga­ni­za­tor: Insty­tut Kul­tu­ry Pol­skiej w Wilnie

 

4.12, Ery­wań, The Club

 

7.12, For­t­aleza, Cin­e­ma do Dragão — Fun­dação Joaquim Nabuco
Orga­ni­za­tor: Kon­sulat Hon­orowy RP w Fortalezie


15.12, Tajpej, Wool­loomoolooOut West
Kliknij po więcej informacji

 

Współpracu­ją z nami:

Insty­tut Kul­tu­ry Pol­skiej w Londynie

Insty­tut Pol­s­ki w Brukseli

Insty­tut Pol­s­ki w Paryżu

Insty­tut Pol­s­ki w Pradze

Insty­tut Pol­s­ki w Wilnie

Ambasa­da Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej w Dublinie

Kon­sulat Hon­orowy Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej w Fortalezie

Warsza­wskie Biuro Hand­lowe w Tajpej

 

­

Więcej infor­ma­cji / orga­ni­za­c­ja pokazów:

Koor­dy­na­tor­ka projektu

emilia@adarte.com.pl