OFF Jeżyce — kino • warsztaty • muzyka

głowna 3 daty

OFF Jeżyce: Dogrywka

Pier­wsza edy­c­ja OFF Jeżyc już za nami. Frek­wenc­ja i ener­gia widzek i widzów nie tylko z naszego z fyrt­la, ale i z całego Poz­na­nia przeszły nasze oczeki­wa­nia! Już myślimy o tym, by wró­cic za rok z jeszcze bogat­szym pro­gramem wydarzeń, a tym­cza­sem zaprasza­my na off­jeży­cową DOGRYWKĘ i pokaz short­ów nomi­nowanych do Oscara 2022, a w tym – nasza pol­s­ka Sukien­ka w reż. Tadeusza Łysiaka!

• Oscar® Nom­i­nat­ed Short Films: Filmy Aktorskie • PIĄTEK 16.09, godz. 19.30 • Zajezd­nia tramwa­jowa przy ul. Gajowej • Wstęp bezpłatny

Oscary przyz­nawane przez Amerykańską Akademię Fil­mową to jedne z najbardziej prestiżowych nagród w świecie kina. Nom­i­nac­je ogłaszane są w kilku­nas­tu kat­e­go­ri­ach, a wśród nich również dla najlep­szych filmów krótkome­trażowych. Krótkie metraże najczęś­ciej pokazy­wane są w zestawach po kil­ka pro­dukcji – jed­na wiz­y­ta w kinie to zanurze­nie się w spek­trum opowieś­ci, emocji i doświad­czeń wiz­ual­nych naraz! To niesamowite, inspiru­jące his­to­rie zak­lęte w krótkiej, innowa­cyjnej formie.
Pokazy nomi­nowanych do Oscara filmów krótkome­trażowych to świet­na okaz­ja, by przyjrzeć się najlep­szym pro­dukcjom krótkome­trażowym ostat­niego sezonu, sku­mu­lowanym w jed­no wyjątkowe doświad­cze­nie filmowe.

Krótkome­trażowe Filmy Aktorskie Nomi­nowane do Oscara 2022 to pięć wyjątkowych filmów, his­torii i pełnokr­wiś­ci bohaterowie. Wid­zowie będą towarzyszyć Hen­rikowi, który z jakiegoś powodu za wszelką cenę musi zaśpiewać karaoke, czy Mateo, który znalazł się w sytu­acji bez wyjś­cia (dosłown­ie!). Poz­na­ją prag­nienia pracu­jącej w przy­drożnym motelu nisko­rosłej Julii, której życie zmienia się, gdy poz­na­je przys­to­jnego kierow­cę ciężarów­ki; lęki bry­tyjskiej rodziny, której spoko­jne życie w ułamku sekundy roz­pa­da się na kawał­ki i dylematy nas­to­let­niej Sez­im z Kir­gis­tanu, która sta­je przed wyborem między wol­noś­cią, a poszanowaniem tradycji.

• On My Mind, reż. Mar­tin Strange-Hansen, Dania 2021, fabuła, 18’
Hen­rik chce zaśpiewać żonie piosenkę. Koniecznie dziś, koniecznie już, ter­az. To kwes­t­ia życia i śmier­ci i… karaoke.

• Please Hold, reż. K.D. Dávi­la, USA 2020, fabuła, 19’
W niedalekiej przyszłoś­ci 20-let­ni Mateo o latynoskim pochodze­niu zosta­je aresz­towany przez pol­i­cyjnego drona bez żad­nego wyjaśnienia i trafia do w pełni zau­tomaty­zowanego więzienia bez możli­woś­ci uciecz­ki. Aby ujść z życiem, będzie musi­ał zmierzyć się z labiryn­tem skom­put­ery­zowanej biurokracji amerykańskiego wymi­aru spraw­iedli­woś­ci i wyruszyć na poszuki­wanie człowieka, który jako jedyny może wszys­tko naprawić.

• Sukien­ka, reż. Tadeusz Łysi­ak, Pol­s­ka 2020, fabuła, 30’
Sukien­ka to opowieść o pożą­da­niu i kobiecej przy­jaźni, napisana i wyreży­serowana przez stu­den­ta Warsza­wskiej Szkoły Fil­mowej – Tadeusza Łysi­a­ka. W główną rolę wcieliła się Anna Dzieduszy­c­ka, której kreac­ja aktors­ka została doce­niona na wielu fes­ti­walach fil­mowych w Polsce i za granicą. Film opowia­da his­torię Julii, pracu­jącej w przy­drożnym motelu, której życie zmienia się, gdy poz­na­je przys­to­jnego kierow­cę ciężarów­ki. Dłu­go skry­wane przez kobi­etę prag­nienia dają o sobie znać. Ale nie jest to tylko his­to­ria kobi­ety spo­tyka­jącej mężczyznę. Julia jest fizy­cznie odmi­en­na od otacza­jącego ją społeczeńst­wa. Jest nisko­rosła, przez co w swoim życiu doświad­czyła wielu przykroś­ci. To wbrew pozorom uni­w­er­sal­na opowieść o tęs­kno­cie bez wzglę­du na dzielące nas bari­ery i różnice.

• The Long Good­bye, reż. Aneil Karia, Wiel­ka Bry­ta­nia 2020, fabuła, 12’
W niedalekiej przyszłoś­ci Riz i jego rodz­i­na muszą zmierzyć się ze światem zewnętrznym, które gwał­town­ie wkracza w ich spoko­jne życie i upo­rać z prawdzi­wy­mi emoc­ja­mi, jakie żywi do nich ich przyszy­wany kraj. Opowiedziana z wyczu­ciem acz druz­gocą­ca his­to­ria i prze­j­mu­ją­cy, poe­t­y­c­ki krzyk pros­to z ser­ca. Jed­nym z autorów sce­nar­iusza jest nomi­nowany do Oscara aktor Riz Ahmed, który wcielił się też w główną rolę w filmie.

• Ala Kac­chu – Take and Run, reż. Maria Bren­dle, Szwa­j­caria 2020, fabuła, 38’
19-let­nia Sez­im chce spełnić swo­je marze­nie o stu­diowa­niu w stol­i­cy Kir­gis­tanu. Kiedy zosta­je por­wana przez grupę młodych mężczyzn i zmus­zona poślu­bić niez­na­jomego, jej życie roz­pa­da się na kawał­ki. Odmowa jest równoz­nacz­na z wyk­lucze­niem ze społeczeńst­wa. Sez­im des­per­acko szu­ka wyjś­cia z sytu­acji, roz­dar­ta między prag­nie­niem wol­noś­ci a ograniczeni­a­mi, jakie narzu­ca jej kul­tura i trady­c­ja jej włas­nego kraju.

Nowy festiwal filmowy w sercu Poznania!

OFF Jeżyce to lokalny fes­ti­w­al fil­mowy skierowany nie tylko do mieszkańców Jeżyc, ale też zaprosze­nie dla wszys­t­kich poz­na­ni­aków do przeży­wa­nia magii kina w lokalnym kli­ma­cie. Pier­wsza edy­c­ja OFF Jeżyc odbędzie się w dni­ach 25–28 sierp­nia 2022 pod hasłem ‘W bliskim sąsiedztwie kultury’. 

W pro­gramie m.in pokazy kinowe (m.in. Film balkonowy czy Moje wspani­ałe życie) w Kinie Rial­to i Domu Tramwa­jarza , sce­na muzy­cz­na (m.in kon­cert poz­nańskiego zespołu MOSTY), warsz­taty (ABC pielę­gnacji roślin, joga dla dzieci), przegląd krót­kich metraży i konkurs teledysków lokalnych twór­ców i twór­czyń. Wpad­ni­j­cie do ser­ca Jeżyc, by wspól­nie rozwi­jać dobre sąsiedzkie relac­je, pas­je oraz chęć ekspresji i dzie­le­nia się włas­ną twór­c­zoś­cią w obszarze kul­tu­ry, muzy­ki i filmu.

Udzi­ał w wydarzeni­ach jest bezpłatny!

 

Czego się spodziewać?

Wielopokole­niowe Kino Jeżyckie

Tylko dobre filmy w sąsiedzkim gronie! W kli­maty­cznej scener­ii Kina Rial­to (ul. Dąbrowskiego 38), obe­jrzymy kino ambitne, bard­zo dobre, ale zarazem lekkie, pełne humoru i ciepła – ide­alne na let­ni wieczór w towarzys­t­wie sąsi­adów, rodziny, zna­jomych. Trzy filmy, które cieszyły się ogrom­ną pop­u­larnoś­cią w kinach w ostat­nich lat­ach: „Film balkonowy”, „Kedi – sekretne życie kotów” oraz „Moje wspani­ałe życie”. Seanse codzi­en­nie w godz­i­nach 20.30–22.00.

Nasi Ludzie, Nasze Zajawki

Cykl poświę­cony szczegól­nym pasjom i zjawiskom społecznym – w tym roku tem­atem prze­wod­nim będą rośliny! W ramach tej sekcji odbędą się bezpłatne zaję­cia dla roślin­nych zajawkow­iczów, którzy są na początku swo­jej zielonej przy­gody (obow­iązu­ją zapisy). Warsz­taty poprowadzi Kama Chwil, pro­jek­tan­t­ka zie­leni, eduka­tor­ka botan­icz­na, pasjonat­ka roślin i właś­ci­ciel­ka nowo otwartej pra­cowni Czarna Ziemia (ul. Słowack­iego 23) na poz­nańs­kich Jeży­cach, w której szerzy wiedzę z zakre­su odpowiedzial­nej uprawy roślin, leczy i prze­sadza rośliny.

Uzu­pełnie­niem roślin­nych tem­atów będzie pokaz dwóch filmów z królest­wa roślin. Pełnome­trażowy „Poskromiony ogród” opowia­da his­torię byłego pre­miera Gruzji, który rozwinął eks­cen­tryczne hob­by i kolekcjonu­je stare drze­wa z gruz­ińskiego wybrzeża. Zle­ca swoim pra­cown­ikom, by wyry­wali je razem z korzeni­a­mi i trans­portowali je do jego pry­wat­nego ogro­du. Niek­tóre z tych drzew są tak wysok­ie jak 15-piętrowe budyn­ki. By je prze­sadz­ić, trze­ba ści­nać inne, usuwać kable elek­tryczne, czy budować nowe dro­gi, które przeci­na­ją plan­tac­je mandarynek. Nato­mi­ast krótkie metraże „Poeta i rośli­na” to reflek­s­ja nad prawdzi­wą miłoś­cią, samot­noś­cią i słuchaniem siebie nawzajem.

Jeży­c­ki Otwarty Ekran & Muza z Fyrtla

OFF Jeżyce to przede wszys­tkim przestrzeń dla mieszkańców, by mogli podzielić się nawza­jem tym, co robią na co dzień! Przegląd twór­c­zoś­ci lokalnych twór­czyń i twór­ców w kon­tekś­cie fil­mowym i muzy­cznym. W ramach Jeży­ck­iego Otwartego Ekranu zobaczymy trzy zestawy wyse­lekcjonowanych krót­kich metraży lokalnych autorek/autorów – ani­mac­je, fabuły, doku­men­ty. Z kolei Muza z Fyrt­la to konkurs teledysków i klipów muzy­cznych lokalnych twórczyń/twórców fil­mowych, autorek/autorów muzy­ki i nie tylko! Najlep­szy klip głosa­mi widzów zostanie wyróżniony nagrodą dla najlep­szego teledysku w wysokoś­ci 2 000 zł!

Poranek pol­sko-ukraińs­ki

Poz­nań przyjął w gościnę naszych sąsi­adów z Ukrainy, a sporo z nich miesz­ka również na Jeży­cach. Jed­nym z punk­tów pro­gra­mu OFF Jeżyc będzie Poranek pol­sko-ukraińs­ki dla najmłod­szych. Zaprasza­my na pokaz ani­mowanych filmów krótkome­trażowych i warsz­taty jogi dla dzieci!

Ani­mac­je, fabuły, przy­go­da – kino dla dzieci bez granic z dużą dawką pozy­ty­wnej energii, inte­gru­jące społeczność lokalną z ukraińską. Ten punkt pro­gra­mu pow­stał dzię­ki współpra­cy z Bor­der Cross­ing Chil­dren Film Fes­ti­val, który wys­tar­tował 2 mar­ca, niespeł­na tydzień od rozpoczę­cia przez Rosję ataku na Ukrainę. To pokazy filmów famil­i­jnych w ośrod­kach dla uchodźców, zarówno na grani­cy, jak i w całym kra­ju. W świ­etle trau­maty­cznych przeżyć kino może stać się dla dzieci małą oazą spoko­ju i radoś­ci, a dla matek chwilą wytch­nienia. Filmy bez dialogów.

Joga dla dzieci to peł­na zabawy podróż, pod­czas której wspól­nie z dzieć­mi wykonu­je­my asany; zmieni­amy się w górę, drze­wo, psa… uży­wa­jąc wyobraźni przenosimy się do bajkowego świa­ta, gdzie czeka­ją niezwykłe przy­gody, które przy dźwiękach mis i dzwoneczków dostar­czą mnóst­wo radoś­ci oraz odpręże­nia. Na zaję­ci­ach nie zabraknie również kreaty­wnych form ekspresji, dopa­sowanych do wieku i możli­woś­ci maluchów. Zaję­cia poprowadzi Pola ze szkoły jogi dla dzieci Polasanka.

Klub Fes­ti­walowy

Kon­cer­ty, set didże­jskie & dance­floor w Domu Tramwa­jarza (ul. Słowack­iego 19/21). W ramach pier­wszej edy­cji OFF Jeżyc w piątek 26.08 zagra dla nas poz­nańs­ki zespół MOSTY. W ich muzyce sen­ny szum przed­mieść miesza się z miejskim gwarem, dźwię­ki rodzin­nego stereo z odkry­waniem inter­ne­towych inspiracji, spoko­j­na intro­spekc­ja z punk rock­ową ekspresją. Parki­et roz­grze­ją za to sety didże­jskie w wyko­na­niu Iwony Skv – piosenkar­ki, tekś­cia­r­ki, pro­du­cen­t­ki muzy­cznej i dj’ki, porusza­jącej się w kręgu muzy­ki elek­tron­icznej, znanej także szer­szej pub­licznoś­ci jako REBEKA. Dj sety gra eklek­ty­czne, kocha tech house, tech­no, ori­en­tal, ale nie stroni od Brit­ney Spears. W sobotę 27.08 pobu­jamy się do setów Dj Sofy przy brzmieni­ach Organ­ic House, Down­tem­po, min­i­mal tech­no zmieszanych z nutą ezoterycznego etno oraz jazzu.

 

Jeżycki Otwarty Ekran

Dostal­iśmy blisko 100 (!) zgłoszeń od lokalnych, poz­nańs­kich i nie tylko, twór­czyń i twór­ców fil­mowych. Z dumą prezen­tu­je­my listę zak­wal­i­fikowanych tytułów, które będziemy wspól­nie oglą­dać przez kole­jne dni w Dom Tramwa­jarza, a po każdym z pokazów odbędzie się spotkanie z autorka­mi i autora­mi filmów. Zaprasza­j­cie mamę, tatę, rodzeńst­wo, sąsi­adów i do zobaczenia!

Jeży­c­ki Ekran Otwarty I: Cie­nie wielkiego miasta

CZWARTEK / 25.08 / godz. 18.00 / Dom Tramwajarza

Gas­ną światła, w uszach dzwoni cisza, pojaw­ia się księżyc. Sekc­ja ‘Cie­nie wielkiego mias­ta’ to filmy pogrążone we śnie, cza­sem pełnym kosz­marów, częś­ciej w niczym nieza­kłó­conym spoko­ju. Pozwól­cie im zabrać się w podróż wśród noc­nych opowieści.

Szczury / reż. Rafał Łysak
Wiel­ka gwiaz­da kina niemego w kąpieli / reż. Marcin Kozłows­ki, Woj­ciech Tadeusz Lewandows­ki
Match / reż. Urszu­la Tarasz­ka
Dychana / reż. Zuzan­na Michal­s­ka
Moje myśli mnie kiedyś zabi­ją / reż. Weroni­ka Nowac­ka
Egza­min / reż. Domini­ka Sta­chowiak
The Hum­ming / reż. Paweł Pan­fil
rats / reż. Klara Woź­ni­ak
Wese­le / reż. Mar­ty­na Kopacz

Jeży­c­ki Ekran Otwarty II: Szarańcza, reż. Piotr Klubicki

SOBOTA / 26.08 / godz. 17.00 / Dom Tramwajarza

„Szarańcza” to film doku­men­tu­ją­cy pracę i pas­je artys­tów przestrzeni miejskiej. Mate­ri­ał to podróż przez ulice pol­s­kich i europe­js­kich miast przy dźwiękach muzy­ki hip hopowej.

Graf­fi­ti to nie tylko baz­groły czy pomazane ściany, dla nas to nieodłączny ele­ment przestrzeni miejskiej, styl życia a przede wszys­tkim głos Naszego pokole­nia. Celem doku­men­tu jest nie tylko sportre­towanie setek akcji na pocią­gach i blokach, ale pokazanie tego, co miało na Nas wpływ przy tworze­niu graf­fi­ti. Chce­my opowiedzieć o naszej pasji przez pryz­mat mias­ta i rozwiać wąt­pli­woś­ci – czy to wan­dal­izm czy sztu­ka. Mate­ri­ał to podróż przez ulice europe­js­kich miast przy dźwiękach puszek i hip hopu. Ścież­ka dźwiękowa do fil­mu pow­stała we współpra­cy z pol­ski­mi twór­ca­mi hip hopowymi.

Jeży­c­ki Ekran Otwarty III: Wita­j­cie w moim świecie

NIEDZIELA / 28.08 / godz. 18.00 / Dom Tramwajarza

Poz­nańs­cy twór­cy zaprasza­ją nas do spo­jrzenia ich ocza­mi na otacza­ją­cy świat, blis­kich oraz relac­je między­ludzkie. To filmy pełne czułoś­ci i zrozu­mienia, pokazu­jące to, o czym częs­to na co dzień zapominamy. 

Doras­tańst­wo / reż. Robert Kołodziejczyk
Chwila z mamą / reż. Kon­stanc­ja Tarasz­ka
dobrze cię widzieć / reż. Fil­ip Michałek
Ter­ra / reż. Aga­ta Patoła
Show(er) / reż. Julia Hazu­ka
Dobra­noc sąsiedzie / reż. Roza­lia Las
Oby ciebie nie nosiła ziemia / reż. Roza­lia Las
przy­padek świado­moś­ci / reż. Arek Rata­jczak
ART OF MOVE reż. Błażej Szydzisz

Wielopokoleniowe Kino Jeżyckie

Wielopokole­niowe Kino Jeży­ck­ie w ramach OFF Jeżyce — kino • warsz­taty • muzy­ka to 4 świetne filmy, kóre zgro­madz­iły pełne sale widzów w ostat­nich lat­ach. Kino ambitne, bard­zo dobre, ale zarazem lekkie, pełne humoru i ciepła. Ide­alne na let­ni wieczór w towarzys­t­wie sąsi­adów, rodziny, zna­jomych. Zobaczymy „Film balkonowy” o sąsiedztwie w najszcz­er­szym wyda­niu; „Kedi – sekretne życie kotów”, który rozczuli nie tylko kocia­rzy; nomi­nowaną aż do dwóch Oscarów „Krainę mio­du” o pszc­zołach gdzieś daleko w mace­dońskiej wiosce i ich czułej opiekunce oraz „Moje wspani­ałe życie” z rewela­cyjną rolą Agaty Buzek — ciepły, a zarazem dow­cip­ny i brawurową his­torię kobi­ety, która nie chce być już grzeczną dziewczynką.

 
Seanse codzi­en­nie w godz. 20:30–22:00! Wstęp wolny!
 
• 25.08 / Dom Tramwa­jarza
Film Balkonowy, reż. Paweł Łoz­ińs­ki, Pol­s­ka 2021, doku­ment, 100’
 

Czy każdy może być bohaterem fil­mu? Czy świat da się zamknąć w jed­nym kadrze? Reżyser Paweł Łoz­ińs­ki przyglą­da się ludziom ze swo­jego balkonu. Prze­chodzą uśmiech­nię­ci, smut­ni, zamyśleni, zagapi­eni w tele­fony, młodzi i starzy. Mieszkań­cy dziel­ni­cy, albo przy­pad­kowi goś­cie, zwycza­jni prze­chod­nie. Autor zaczepia, zada­je pyta­nia, roz­maw­ia o tym jak radzą sobie z życiem. Sto­jąc tam z kamerą przez pon­ad 2 lata stworzył miejsce dia­logu, świec­ki kon­fesjon­ał, przy którym każdy może się zatrzy­mać i opowiedzieć o sobie innym ludziom. Bohaterowie niosą w sobie zagad­ki i tajem­nice, nie dają się łat­wo zaszu­flad­kować.
Każ­da ludz­ka his­to­ria jest wyjątkowa, a życie jest nie do wymyśle­nia. “Film balkonowy” to radykalny powrót do początków kina, kiedy człowiek przy­chodz­ił do kamery. Może wystar­czy zatrzy­mać się na dłużej, żeby zobaczyć więcej?

 
 
 
• 26.08 /  Kino Rial­to (bezpłatne wejś­ciów­ki do odbioru w kasie kina już od godz. 16:00!)
Kedi — sekretne życie kotów, reż. Cey­da Torun, Tur­c­ja, USA 2016, doku­ment, 80’
 
Fenom­e­nal­ny doku­ment o stam­bul­s­kich kotach, który zach­wycił recen­zen­tów i stał się prawdzi­wym, kinowym przebojem!
Sprycia­ra, Przylepa, Suł­tan, Flir­cia­rz, Bes­tia, Sza­j­ba i Cwa­ni­ak to wyjątkowe kocie indy­wid­u­al­noś­ci, które są naszy­mi prze­wod­nika­mi po Stam­bule, mieś­cie z niezwykłą, się­ga­jącą tysię­cy lat his­torią i zarazem jedynym w swoim rodza­ju najprawdzi­wszym kocim imperi­um. Oglą­damy z bliska ich codzi­enne przy­gody i spotka­nia z mieszkań­ca­mi. Nieza­leżne i wolne zaglą­da­ją do sklepów, kaw­iarni i mieszkań. Nikt nie potrafi oprzeć się ich urokowi, a Stam­buł był­by bez nich zupełnie innym miastem. Poz­na­j­cie ich sekretne życie!
 
 
 
 
 
 
• 27.08 / Dom Tramwa­jarza
Kraina Mio­du, reż. Ljubomir Ste­fanov, Tama­ra Kotevs­ka, Mace­do­nia 2018, doku­ment, 85’
 

50-let­nia Hatidze miesz­ka ze schorowaną matką w górskiej wiosce gdzieś w Bałkanach. Nie mają dostępu do prą­du ani bieżącej wody. Kobi­eta utrzy­mu­je się z pro­dukcji mio­du. Nie wyko­rzys­tu­je jed­nak pszczół, respek­tu­jąc przy­rodę i zasadę „połowa dla mnie, połowa dla was”. Pewnego dnia do jej okol­i­cy wprowadza się wielodziet­na rodz­i­na. Nowi sąsiedzi również zaczy­na­ją hodować pszc­zoły, ale sza­cunek zastępu­je twardy biznes i maksy­mal­na eksploat­ac­ja. Czy Hatidze uda się zmienić ich pode­jś­cie? Tym bardziej, że jeden z chłopców jest wyraźnie pod jej wraże­niem…
„Kraina mio­du” zdobyła liczne nagrody na całym świecie, w tym aż trzy na fes­ti­walu w Sun­dance (m.in. główną Nagrodę Jury) oraz cztery na 16. Mil­len­ni­um Docs Against Grav­i­ty, m.in. Nagrodę Banku Mil­len­ni­um. Film otrzy­mał dwie nom­i­nac­je do Oscara® za 2019 r. w kat­e­go­ri­ach Najlep­szy Film Doku­men­tal­ny i Najlep­szy Film Międzynarodowy

 
 
 
• 28.08 / Dom Tramwa­jarza
Moje wspani­ałe życie, reż. Łukasz Grze­gorzek, Pol­s­ka 2021, fabuła, 99’
 

Może i wspani­ałe, ale czy na pewno moje? Z takim pytaniem mierzy się Joan­na (Aga­ta Buzek), bohater­ka komedii oby­cza­jowej Łukasza Grze­gorz­ka („Kam­per”, „Cór­ka tren­era”). Troskli­wa cór­ka, wylu­zowana mat­ka, lubiana nauczy­ciel­ka, żona, z którą moż­na konie kraść – w każdej z tych ról wypa­da doskonale. I w żad­nej z nich od daw­na nie czu­je się sobą. Dlat­ego „Jo” prowadzi pod­wójne życie, ma tajem­nicę, którą nie dzieli się z nikim. Bo gdy­by ktoś się dowiedzi­ał, był­by to koniec wszys­tkiego, co w jej świecie wyda­je się takie „wspani­ałe”.

 

Muza z Fyrtla

Muza z Fyrt­la w ramach OFF Jeżyce to konkurs teledysków i klipów muzy­cznych lokalnych twórczyń/twórców fil­mowych, autorek/autorów muzy­ki i nie tylko! Jury w składzie jury w składzie Iwona Skwarek – piosenkar­ka, tekś­cia­r­ka, pro­du­cen­t­ka muzy­cz­na i dj’ka; Marcin Kostaszuk – Zastęp­ca Dyrek­to­ra Wydzi­ału Kul­tu­ry Mias­ta Poz­nań i Piotrek Klu­bic­ki – poz­nańs­ki pro­du­cent i reżyser; przyz­na­ją nagrodę dla najlep­szego teledysku w wysokoś­ci 2 000 zł!

Do Muzy z Fyrt­la zak­wal­i­fikowało się 10 pro­jek­tów muzy­cznych, które pochodzą z naszego, jak nazwa wskazu­je, fyrt­la. Duma, że mamy w Poz­na­niu tyle zdol­nej wiary!

🎵pies

🎵oys­ter­boy

🎵CIEPŁE BREJKI

🎵Heima

🎵 fontAn­na i Bal­bi­na Płot

🎵RAT KRU

🎵Mephar­is

🎵KORUS

🎵EłMi

🎵Willa Kos­mos

 

Poranek polsko- ukraiński / Польсько-український ранок

Poz­nań przyjął w gościnę naszych sąsi­adów z Ukrainy, a sporo z nich miesz­ka również na Jeży­cach. Jed­nym z punk­tów pro­gra­mu OFF Jeżyce — kino • warsz­taty • muzy­ka będzie Poranek pol­sko-ukraińs­ki dla najmłod­szych. Już w niedzielę zaprasza­my na pokaz ani­mowanych filmów krótkome­trażowych i warsz­taty jogi dla dzieci!

Poranek pol­sko-ukraińs­ki w ramach OFF Jeżyce

Niedziela, 28.08

11:00–12:00 Warsz­taty jogowe dla dzieci z Polasan­ka

12:00–13:00 Pokaz fil­mowy — czas trwa­nia pro­gra­mu: 44 minuty

Dom Tramwa­jarza, WSTĘP BEZPŁATNY!

Ani­mac­je, fabuły, przy­go­da — kino dla dzieci bez granic z dużą dawką pozy­ty­wnej energii, inte­gru­jące społeczność lokalną z ukraińską. Ten punkt pro­gra­mu pow­stał dzię­ki współpra­cy z Bor­der Cross­ing — Chil­dren’s Film Fes­ti­val, który wys­tar­tował 2 mar­ca, niespeł­na tydzień od rozpoczę­cia przez Rosję ataku na Ukrainę. To pokazy filmów famil­i­jnych w ośrod­kach dla uchodźców, zarówno na grani­cy, jak i w całym kra­ju. W świ­etle trau­maty­cznych przeżyć kino może stać się dla dzieci małą oazą spoko­ju i radoś­ci, a dla matek chwilą wytch­nienia. Filmy bez dialogów.

Joga dla dzieci to peł­na zabawy podróż, pod­czas której wspól­nie z dzieć­mi wykonu­je­my asany; zmieni­amy się w górę, drze­wo, psa… uży­wa­jąc wyobraźni przenosimy się do bajkowego świa­ta, gdzie czeka­ją niezwykłe przy­gody, które przy dźwiękach mis i dzwoneczków dostar­czą mnóst­wo radoś­ci oraz odpręże­nia. Na zaję­ci­ach nie zabraknie również kreaty­wnych form ekspresji, dopa­sowanych do wieku i możli­woś­ci maluchów.

 

Познань прийняла наших сусідів-українців, багато з яких проживають у його районній частині — Єжицях. Одним із пунктів програми «OFF Jeżyce» буде польсько-українскький ранок для наймолодших із нас. Ми запрошуємо на показ короткометражних анімаційних фільмів та майстер-класи з йоги для діточок!

Польсько-український ранок в рамках «OFF Jeżyce» буде проведений:

Неділя, 28 серпня.

11:00–12:00 — майстер-класи з йоги для дітей Polasan­ka.

12:00–13:00 – кінопоказ — Тривалість програми: 44 хв.

Місце зустрічі – Dom Tramwa­jarza, вул. Słowack­iego 19/21, 60–702.

ВХІД ВІЛЬНИЙ!

Анімація, фантастика, пригоди — кіно для дітей без кордонів з великою часткою позитивної енергії, інтегруючи місцеву громаду в українську. Цей пункт програми створено завдяки співпраці з «Bor­der Cross­ing Chil­dren Film Fes­ti­val», який стартував 2 березня цього року, менш ніж через тиждень після нападу Росії на Україну. Це покази сімейних фільмів у центрах для біженців, як на кордоні, так і по всій країні. У світлі травматичних переживань кіно може стати маленьким оазисом спокою та радості для дітей і моментом перепочинку для матерів. Фільми без діалогів.

Йога для дітей – це весела подорож, де ми виконуємо асани з дітьми; ми змінюємось, дерево, собака… за допомогою нашої уяви ми переносимося у казковий світ, де чекатимуть незвичайні пригоди, які під звуки мисок і дзвіночків подарують багато радості та відпочинку. Заняття також включатимуть творчі форми самовираження, адаптовані до віку та можливостей дітей.

Orga­ni­za­tora­mi OFF Jeżyc są Rada Osied­la Jeżyce w Poz­na­niu, Fun­dac­ja Edukacji Kul­tur­al­nej Ad Arte oraz Short Waves Fes­ti­val. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Mias­to Poz­nań i Radę Osied­la Jeżyce w Poz­na­niu. Part­nera­mi wydarzenia są Dom Tramwa­jarza, Fun­dac­ja Pana Gara, Wino­bramie i Fajrant Jeżycki.

Pomysło­daw­ca: Krzysztof Koch
Kon­cepc­ja pro­gramowa: Szy­mon Stem­plews­ki
Koor­dy­na­tor­ka Pro­jek­tu: Maria Trze­ci­ak
Pro­moc­ja + social media + tek­sty pro­gramowe: Karoli­na Sienkiewicz
Iden­ty­fikac­ja graficz­na: Julia Borzuc­ka 
Pro­jek­ty graficzne: Maria Barańczyk
Tłu­maczenia + obieg kopii: Michał Tomaszewski

Pro­gram fil­mowy:
Nasi ludzie, nasze zajaw­ki + Wielopokole­niowe Kino Jeży­ck­ie: Alek­san­dra Ławska
Jeży­c­ki Otwarty Ekran + Muza z Fyrt­la: Ada Skór­nic­ka + Prze­mek Muraws­ki 
Poranek Pol­sko-Ukraińs­ki: Bor­der Cross­ing – Children’s Film Fes­ti­val, Dag­mara Krasińska