OFF Jeżyce — kino • warsztaty • muzyka

głowna 3 daty

Nowy festiwal filmowy w sercu Poznania!

OFF Jeżyce to lokalny fes­ti­w­al fil­mowy skierowany nie tylko do mieszkańców Jeżyc, ale też zaprosze­nie dla wszys­t­kich poz­na­ni­aków do przeży­wa­nia magii kina w lokalnym kli­ma­cie. Pier­wsza edy­c­ja OFF Jeżyc odbędzie się w dni­ach 25–28 sierp­nia 2022 pod hasłem ‘W bliskim sąsiedztwie kultury’. 

W pro­gramie m.in pokazy kinowe, pro­jekc­je plen­erowe, sce­na muzy­cz­na czy warsz­taty. Wpad­ni­j­cie do ser­ca Jeżyc, by wspól­nie rozwi­jać dobre sąsiedzkie relac­je, pas­je oraz chęć ekspresji i dzie­le­nia się włas­ną twór­c­zoś­cią w obszarze kul­tu­ry, muzy­ki i fil­mu. Wszys­tkie wydarzenia i pro­jekc­je fil­mowe będą real­i­zowane z należytą troską o środowisko nat­u­ralne, a wybrane pro­jekc­je będą posi­adały udo­god­nienia dla osób ze szczegól­ny­mi potrze­ba­mi (niepełnosprawnoś­ci ruchowe i/lub sensoryczne). 

Udzi­ał w wydarzeni­ach jest bezpłatny!

OFF Jeżyce — Rozgrzewka • Kino i wino

Czeka­jąc na OFF Jeżyce — zaprasza­my na OFF Jeżyce — Roz­grzewka • Kino i wino! Twórz­cie z nami kreaty­wną przestrzeń OFF Jeżyce i wybierz­cie film, który będzie pokazy­wany w pro­gramie! Jed­ną z sekcji OFF Jeżyc będa pokazy fil­mowe i wydarzenia poświę­cone naszym pasjom i zajawkom. Tegoroczny tem­at to rośliny. Razem z Wino­bramie zaprasza­my na roz­grzewkowy wieczór OFF Jeżyc, pod­czas którego pokaże­my Wam dwa krótkie metraże, w których rośliny gra­ją niezwyk­le istot­ną rolę, a wy zagło­su­je­cie na swój ulu­biony i zde­cy­du­je­cie, który zostanie pokazany w dni­ach 25–28.08 sierp­nia na pier­wszej edy­cji lokalnego fes­ti­walu fil­mowego OFF Jeżyce.

BONUS! Pro­jekt OFF Jeżyce pow­stał z myślą o pro­mowa­niu lokalnych twór­czyń i twór­ców i budowa­niu dobrych relacji naszej poz­nańskiej, nie tylko jeży­ck­iej, społecznoś­ci. Na wydarze­niu pokaże­my też krót­ki metraż Adama Zia­jskiego — mieszka­jącego na Jeży­cach reży­sera teatral­nego, akto­ra, pro­du­cen­ta i lokalnego dzi­ałacza kul­tu­ry. Adam na stałe związany jest ze Sce­na Robocza, której jest pomysło­daw­cą i opiekunem artysty­cznym. Jego film Obec­ność Obow­iązkowa miał swo­ją pre­mierę w Między­nar­o­dowym Konkur­sie Filmów Krótkome­trażowych na prestiżowym Krakowskim Fes­ti­walu Filmowym

Wszys­tko w kam­er­al­nej atmos­ferze jeży­ck­iej miejsców­ki, jaką jest Wino­bramie i przy winie, rzecz jasna!

Więcej szczegółów w wydarze­niu OFF Jeżyce — Roz­grzewka • Kino i wino i na https://shortwaves.pl/off-jezyce/

Jeżycki Otwarty Ekran: Zgłoś swój film!

Szukamy ani­macji, fabuł, doku­men­tów, ekspery­men­tów, zarówno prac stu­denc­kich, nieza­leżnych, szkol­nych, jak i pro­dukcji pro­fesjon­al­nych. W ramach OFF Jeżyc pokaże­my trzy zestawy wyse­lekcjonowanych short­ów lokalnych autorek/autorów.

For­mu­la­rz zgłoszeniowy: https://forms.gle/mkkrR768YtTVvhgE6
Reg­u­lamin do pobra­nia TUTAJ.

Muza z Fyrtla: Zgłoś swój teledysk!

Jesteś twórczynią/twórcą fil­mowym, robisz muzykę i nakręciłaś/nakręciłeś teledysk? Weź udzi­ał w konkur­sie klipów poz­nańs­kich zespołów. Zwycięzców będzie moż­na zobaczyć na pokazie finałowym gdzie zostanie także wręc­zona nagro­da dla najlep­szego teledysku w wysokoś­ci 2 000 zł!

For­mu­la­rz zgłoszeniowy: https://forms.gle/kPP45bVAXjZN8ZXt8
Reg­u­lamin do pobra­nia TUTAJ.

Więcej punk­tów pro­gra­mu wkrótce!

Orga­ni­za­tora­mi OFF Jeżyc są Rada Osied­la Jeżyce w Poz­na­niu, Fun­dac­ja Edukacji Kul­tur­al­nej Ad Arte oraz Short Waves Fes­ti­val. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Mias­to Poznań.