Poz­nań ID, czyli pro­gram branżowy real­i­zowany pod­czas tegorocznej edy­cji Short Waves Fes­ti­val, pojawi się w między­nar­o­dowej odsłonie w postaci wydarzenia Euro­pean Short Pitch. Jest to inic­jaty­wa ukierunk­owana na pro­mocję europe­js­kich kopro­dukcji filmów krótkome­trażowych. Skła­da się z trzech etapów: warsz­tatów sce­nar­i­opis­ars­kich, sesji online
i forum kopro­duk­cyjnego. Młodzi pro­fesjon­al­iś­ci przy­jadą do Poz­na­nia, aby między 21 a 25 mar­ca zaprezen­tować swo­je pro­jek­ty fil­mowe w formie pitchin­gu. Przyglą­dać się im będą doświad­czeni przed­staw­iciele branży fil­mowej: pro­du­cen­ci, dys­try­b­u­torzy oraz agen­ci sprzedaży — poszuku­ją­cy pro­jek­tów wartych wspar­cia w zakre­sie pro­dukcji, pro­mocji i dys­try­bucji. Pitch­ing to coraz bardziej powszech­na prak­ty­ka w branży fil­mowej. Chce­my z nią zapoz­nać pol­skie środowisko fil­mowe, dlat­ego wszys­tkie ses­je pitchin­gowe, odby­wa­jące się w ramach tegorocznej edy­cji forum kopro­duk­cyjnego ESP, są otwarte dla pub­licznoś­ci. Wydarze­nie Euro­pean Short Pitch wieńczy gala wręczenia nagród połąc­zona z pokazem ESP: Screen It!, czyli pro­jekcją filmów pow­stałych dzię­ki udzi­ałowi w Euro­pean Short Pitch.

 

Orga­ni­za­torem Euro­pean Short Pitch jest Europe­js­ka Sieć Młodego Kina NISI MASA — obec­na w 31 europe­js­kich kra­jach. Współor­ga­ni­za­torem forum kopro­duk­cyjnego jest Fun­dac­ja Ad Arte — orga­ni­za­tor pro­gra­mu branżowego POZNAŃ ID.

 

Euro­pean Short Pitch: Work-in-progress pitch­ing / Kino Rial­to / 23.03.2018 / 20:00 / 120’
Euro­pean Short Pitch: Pitch­ing / Kino Rial­to / 24.03.2018 / 9:30 / 210’
Euro­pean Short Pitch: Screen It! / Kino Rial­to / 24.03.2018 / 20:00 / 90’