Weekly_Full_HD

Niety­powe lokaliza­c­je, świeży reper­tu­ar, pre­mierowe pro­jekc­je. WEEKLY to miejs­ki przegląd fil­mowy, w ramach którego zobaczy­cie filmy poświę­cone czterem obszarom tem­aty­cznym: muzyce, architek­turze, sztukom wiz­ual­nym oraz nowym tech­nolo­giom. Pro­gram obe­jmie najnowsze pro­dukc­je fil­mowe z całego świa­ta ukazu­jące pełne spek­trum for­malne i gatunkowe — zarówno filmy krótkome­trażowe, pełnome­trażowe fabuły, jak i filmy doku­men­talne, których pre­miery odby­wały się na fes­ti­walach fil­mowych w Rot­ter­damie, czy Berlinie.

Lokaliza­c­je:

Poz­nań Fort II, ul. Obo­drzy­c­ka 60
Bra­ma Poz­na­nia, ul. Gdańs­ka 2
Politech­ni­ka Poz­nańs­ka, Cen­trum Wykład­owe, ul. Piotrowo 2
Paw­ilon, ul. Ewan­gelic­ka 1

P R O G R A M:

CZERWIEC // WEEKLY: FILM & MUSIC 

Poz­nań Fort II, ul. Obo­drzy­c­ka 60

Zaczy­namy od moc­nego dźwiękowego uderzenia — w ramach Fort Fest Car­naval zaprasza­my na pokaz filmów, które eksploru­ją świat muzy­ki. W pro­gramie: począt­ki sowieck­iej sce­ny tech­no, pul­su­jące energią teledys­ki pros­to z Lon­dynu, his­to­ria kari­ery M.I.A oraz najlep­sze video­clipy pokazy­wane w tym roku na Short Waves Fes­ti­val. Kole­j­na odsłona WEEKLY już w lipcu!

6.06.2019 

Era of Dance

Era of Dance, reż. Vik­tors Buda, Łotwa/Rosja 2018, doku­ment, 81’
Poz­nańs­ka pre­miera doku­men­tu muzy­cznego „Era of Dance”, który pokazu­je his­torię sowieck­iej tech­no rewolucji. Wyreży­serowany przez Vik­tor­sa Buda film opowia­da o początkach sce­ny rave i złotej erze kul­tu­ry tech­no w region­ie. Film prezen­towany na wielu prestiżowych fes­ti­walach filmowych.

7.06.2019

Pokaz Video­clipów: Lon­don Short Film Fes­ti­val, 80’
Filmy krótkome­trażowe łączące wiz­ję z dźwiękiem, od teledysków po wiz­ualne ucz­ty z innowa­cyjny­mi sound­track­a­mi, różnorodne gatun­ki — od ani­macji po kawał­ki taneczne, sci-fi, aż po dra­mat. Każdy gust muzy­czny zna­jdzie coś dla siebie: od tech­no twor­zonego przez duo Under­world po pop w najczyst­szej postaci od Years & Years, grime od Mike GLC, czy pełne uczu­cia R&B pobło­gosław­ione przez Bey­on­cé od Chloe X Halle. A do tego The Coral i Pissed Jeans dostar­czą poezji słowa mówionego.

8.06.2019

Awe­some Shorts: YouTube chal­lenge, 60’
W luźnym tłu­macze­niu: najlep­szy, niesamow­ity, nietuzinkowy, niepow­tarzal­ny, nieoczy­wisty  – po pros­tu AWESOME. Ten pro­gram to nieprzewidy­wal­ny roller­coast­er, sza­lona jaz­da przez to, co jest “najbardziej” wiz­ual­nie i muzy­czne na YouTube. Tylko tutaj zna­jdziecie zaskaku­jące zas­tosowanie green screenu, memy i gify w każdej postaci, found footage, najlep­sze taneczne ruchy, jakie widzi­ał świat, ładne obraz­ki i krótkie his­to­rie pewnych miłoś­ci. Poz­na­cie kole­sia, który pole­ci­ał do Japonii tylko po to, żeby zaśpiewać Mam­ma Mia w dużej zim­nej rzece. Będą pro­dukc­je z niskim budżetem i te z wysokim, znane i niez­nane, pol­skie akcen­ty, total­ny pro­fesjon­al­izm i czys­ta ama­torszczyz­na oraz dużo dobrej muzy­ki. Jed­nym słowem WSZYSTKO. Najlepiej.

9.06.2019
MATANGI / MAYA / MIA, reż. Stephen Loveridge, Sri Lanka/UK/USA 2018, doku­ment 95’
Matangi/Maya/M.I.A. to film złożony z oso­bistych taśm, które Maya i jej najbliżsi przy­ja­ciele nagry­wali przez ostat­nie 22 lata. Ukazu­ją one jej podróż od nas­to­let­niej imi­grant­ki mieszka­jącej w lon­dynie do świa­towej gwiazdy pop M.I.A. Czer­piąc ze swoich korzeni Maya stworzyła patch­workowa tożsamość, która zaw­iera ele­men­ty z każdego eta­pu jej życia, dzwiekową paletę, na ktorej zmiesza­la tamil­ską poli­tykę, art punk, hip hopowe beaty oraz wielokulturowość.

 

SIERPIEŃ // WEEKLY: FILM & ARCHITECTURE

Bra­ma Poz­na­nia, ul. Gdańs­ka 2

09.08.2019, g. 20:30
Plen­erowy pokaz filmów z konkur­su Urban View —  pokaz filmów krótkome­trażowych poświę­conych mias­tu, architek­turze, a także lokalnej tożsamoś­ci kul­tur­owej miejs­ca i przemi­anom miast w XXI wieku. Pre­mierowy zestaw przy­go­towany przez pro­gramerów Short Waves Fes­ti­val, którzy od 5 lat orga­nizu­ją spec­jal­ny konkurs fil­mowy Urban View poświę­cony wyłącznie tem­atyce miejskiej i urbanistyce.

Lost Rivers

10.08.2019, g. 20.30
Lost Rivers, reż. Car­o­line Bacle, doku­ment, Kana­da 2012, 72 min. 
Dawniej przez praw­ie każde mias­to prze­mysłowe przepły­wała rze­ka. Wokół nich budowane były domy, dro­gi i fab­ry­ki. Zanieczyszc­zone rze­ki na set­ki lat zniknęły pod powierzch­nią zie­mi. Dziś, trwa wal­ka o przy­wróce­nie nat­u­ral­nych ele­men­tów w ser­cach wiel­kich miast. „Lost Rivers” zabiera nas w podróż w poszuki­wa­niu utra­conych rzek, dzię­ki miejskim myśli­cielom, akty­wis­tom i artys­tom z całego świa­ta. Pro­jekcję poprzedzi spotkanie z Thomasem Ran­dalem Pagem, — mieszka­ją­cym w Lon­dynie architek­tem, pro­jek­tan­tem i nauczy­cielem aka­demickim, który spec­jal­izu­je się w real­iza­c­jach stanow­ią­cych medi­um między przestrzenią miejską a otacza­jącą je naturą. Spotkanie planowane jest na g. 19.30. 

TOC_14

11.08.2019, g. 17.00, Sala Audiow­iz­ual­na, Bra­ma Poznania 

Smak Cemen­tu, reż. Ziad Kalthoum, Niem­cy, Liban, Zjed­noc­zone Emi­raty Arab­skie, Syr­ia, Katar 2017, 85 min.
Bohat­era­mi fil­mu Zia­da Kalthouma są syryjs­cy robot­ni­cy budu­ją­cy gigan­ty­czny dra­pacz chmur w Bejru­cie. Warun­ki pra­cy są ciężkie, do tego po dziewięt­nastej nikt nie może opuś­cić placu budowy, który stał się ich tym­cza­sowym domem. Kiedy budu­ją kole­jny wieżowiec w stol­i­cy Libanu, ich domy w Syrii znika­ją pod bom­ba­mi. Bo „Smak cemen­tu” to przede wszys­tkim opowieść o wojnie. Cemen­towy pył, który bezus­tan­nie wdy­cha­ją robot­ni­cy, przy­wołu­je prz­er­aża­jące wspom­nienia miast obra­canych w gruzy. 

WRZESIEŃ // WEEKLY: FILM & SCIENCE

Politech­ni­ka Poz­nańs­ka, Cen­trum Wykład­owe, ul. Piotrowo 2

25.09.2019, g. 18:00 

dragonflyeyes4-1600x900-c-default

Oczy waż­ki, reż. Bing Xu, fabuła, Chiny 2017, 81’
Wita­j­cie w nowym wspani­ałym świecie! Według statystyk, wiel­ki brat spoglą­da na nas z kamer prze­mysłowych aż 300 razy dzi­en­nie. Xu Bing prze­jrzał 10000 godzin nagrań, by stworzyć z nich emblematy­czny życio­rys naszych cza­sów. Od cichej dziew­czyny do gwiazdecz­ki Youtube’a. 

26.09, godz. 18:00
FUTURO SHORTS: NEW TECHNOLOGY
Pokaz filmów krótkome­trażowych ukazu­ją­cych wpływ nowych tech­nologii na życie człowieka. Po sukce­sie tegorocznego pokazu plen­erowego Futuro Open Air orga­ni­za­tor planu­je po raz kole­jny zaprezen­tować poz­nańskiej pub­licznoś­ci ciem­ną stronę nowych tech­nologii, mediów społecznoś­ciowych oraz nieogranic­zonego dostępu do Internetu.

Pro­gram:

Łączny czas: 81 min.

Wprowadze­nie do pro­jekcji: Emil­ia Mazik

the-truth-about-killer-robots-promo-85679108_PRO35_5

 27.09. g. 19:00

The Truth About Killer Robots, doku­ment, reż. Max­im Poz­dorovkin, USA 2018, 82’
Spo­jrze­nie na zas­tosowanie maszyn w życiu codzi­en­nym. Z jed­nej strony robo­ty są bard­zo pomoc­ne; z drugiej, zabier­a­ją ludziom miejs­ca pra­cy, a nawet mogą zagrażać ich życiu. „The Truth about Killer Robots” został stwor­zony z wywiadów z pra­cown­ika­mi i różny­mi spec­jal­is­ta­mi i pokazu­je mate­ri­ały z miejsc, w których robo­ty są uży­wane każdego dnia. Po pro­jekcji zaprasza­my na spotkanie z zapros­zony­mi gość­mi, z który­mi poroz­maw­iamy o wpły­wie tech­nologii na życie człowieka.

Zaproszeni eksper­ci: 

Wiesław Bartkows­ki: Pro­jek­tant inter­akcji i badacz sys­temów złożonych. Kierown­ik i współtwór­ca studiów pody­plo­mowych CreativeCoding.pl ofer­owanych w Warsza­w­ie przez School of Form. Należy do kadry School of Form i School of Ideas na Uni­w­er­syte­cie SWPS. Twór­ca pio­nier­s­kich na pol­skim rynku pro­gramów ksz­tałce­nia łączą­cych infor­matykę z nauka­mi human­isty­czny­mi i twór­czym wyko­rzys­taniem tech­nologii. Pasjonat dzie­le­nia się umiejęt­noś­cią pro­gramowa­nia. Uczy artys­tów i pro­jek­tan­tów wyko­rzysty­wa­nia tworzy­wa, jakim jest połącze­nie kodu z elek­tron­iką i cyfrową fab­rykacją. Naukowo zaj­mu­je się com­plex sys­tems, symu­lu­je kom­put­erowo i anal­izu­je sys­te­my tech­no-społeczne. Real­i­zował bada­nia m.in. w pro­gramie „Future and emerg­ing tech­nolo­gies”. Stworzył narzędzia wyko­rzysty­wane w ONZ i West Point. W pier­wszym pode­jś­ciu do dok­toratu pod kierunk­iem prof. Andrze­ja Nowa­ka, badał “emocjon­alne” sztuczne sieci neu­ronalne jako narzędzie do opty­mal­iza­cji przy­bliżonych rozwiązań prob­lemów NP-trud­nych. Jego wiz­ual­iza­c­je naukowe i insta­lac­je inter­ak­ty­wne prezen­towane były m.in. w Muzeum Sztu­ki Nowoczes­nej, Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej, Galerii BOZAR, Galerii Arse­nał, Artothek Monachi­um i Teatrze Nowym. Współpra­cow­ał z Flori­da Atlantic Uni­ver­si­ty, Ammer­man Cen­ter for Art and Tech­nol­o­gy w Con­necti­cut, Insti­tute for Sci­en­tif­ic Inter­change Foun­da­tion Tori­no, Colum­bia Uni­ver­si­ty oraz Insty­tutem Pod­staw Infor­maty­ki PAN. Lau­re­at DESIGN ALIVE AWARDS 2018 w kat­e­gorii Ani­ma­tor m.in. za posz­erzanie hory­zon­tu styku inter­ak­ty­wnej tech­ni­ki z nauka­mi human­isty­czny­mi, designem i sztuką.

dr Rafał Ilnic­ki — stara się zrozu­mieć w jaki sposób jest możli­we zachowanie i rozsz­erzanie człowieczeńst­wa w stech­ni­cy­zowanej kul­turze. Jest adi­unk­tem w Insty­tu­cie Kul­tur­oz­naw­st­wa UAM. 

Prowadze­nie: Emil­ia Mazik, Fun­dac­ja Ad Arte

PAŹDZIERNIK // WEEKLY: FILM & ART 

Paw­ilon, ul. Ewan­gelic­ka 1

2.10, g.19.00

ART SHORTS: TRACK OF TIME
Filmy krótkome­trażowe z pogranicza fil­mu i videoar­tu. Pre­mierowy pro­gram fil­mowy prezen­tu­ją­cy naj­ciekawsze ekspery­men­talne formy fil­mowe prezen­towane zarówno w obiegu fes­ti­wali fil­mowych (Kurz­film­tage Ober­hausen, Inter­na­tion­al Film Fes­ti­val Rot­ter­dam), jak i w gale­ri­ach i muzeach sztu­ki, które luźny sposób odnoszą się do kat­e­gorii czasu. 

Wprowadze­nie: Emil­ia Mazik

Past Perfect, reż. Jorge Jacome
Past Per­fect, reż. Jorge Jacome

Pro­gram:

Łączny czas: 65’

3.10, g. 19.00

ART SHORTS: WOJCIECH ULMAN + Q&A 

Pokaz trzech filmów artysty wiz­ual­nego Woj­ciecha Ulmana, absol­wen­ta Uni­w­er­syte­tu Artysty­cznego w Poz­na­niu: “The Act”, “Sinu­soi­da zdarzeń”, a także “Olśnie­nie” z roku 2019. Po pro­jekcji zaprasza­my na spotkanie z twór­cą, które poprowadzi Mikołaj Tkacz.

The Act, reż. Wojciech Ulman
The Act, reż. Woj­ciech Ulman

Pro­gram zre­al­i­zowany przy wspar­ciu Mias­ta Poz­nań #poz­nan­wspiera

Orga­ni­za­tor: Fun­dac­ja Ad Arte

Part­nerzy: Be Col­lec­tive, Bra­ma Poz­na­nia, Politech­ni­ka Poznańska

Finan­sowanie: Mias­to Poznań

Patroni medi­al­ni: Cza­sopis­mo EKRANy, Kul­tura u Pod­staw, Lokalny Fyr­tel, Mag­a­zyn Miasta/ Cities Mag­a­zine, Radio Afera.

WEEKLY na facebooku.

weekly_plakat