VIVISESJA 2013

Idea VIVISESJI, zawarta w haśle “A place to exper­i­ment”, zma­te­ri­al­i­zowała się pod adresem Zwierzyniec­ka 20 w Poz­na­niu. Na odnowionym piętrze budynku Poz­nańskiego Cen­trum Super Kom­put­erowo — Sieciowego aranżu­je­my przestrzeń, w której dokona się znacz­na część pro­gra­mu Fes­ti­walu. Tym razem nie tylko prezen­tu­je­my, ale też tworzymy. Ekspery­men­tu­je­my z przed­mio­ta­mi, ale i liczymy na niepo­hamowaną ekspresję artys­tów, uczest­ników warsz­tatów i pub­licznoś­ci pozostałych wydarzeń. Wspom­ni­ana przestrzeń na Zwierzynieck­iej 20 +1, to Pra­cow­n­ia Sztu­ki Cyfrowej VIVILAB, która na czas Fes­ti­walu będzie cen­tral­nym adresem VIVISESJI. 

W pro­gramie fes­ti­walu zna­jdziecie m.in. mul­ti­me­di­al­ną wys­tawę Bring Your Own Beam­er, w trak­cie której swo­ją poz­nańską pre­mierę będzie miała insta­lac­ja XX RECOLECTED Mar­ka Strasza­ka; pon­ad­to przy­go­towal­iśmy ser­ię warsz­tatów: rzeź­ba audiow­iz­ual­na, fotografia, cine dance – zaję­cia dla dzieci i dla prak­tyków sztu­ki nowych mediów. Nieco teo­re­ty­cznego okładu zapewni wykłady oraz prezen­tac­je, a w twór­czy nieporządek popad­niemy na pewno przy okazji kole­jnego otwartego jamu mul­ti­me­di­al­nego z cyk­lu Share.Poznań. Zwieńcze­niem pon­ad dwu­ty­god­niowego fer­men­tu będzie kon­cert Ste­fana Wesołowskiego we wspól­nym pro­jek­cie z Jago VJ, która spec­jal­nie na ten wieczór przy­go­tu­je warst­wę wiz­ual­ną do muzy­ki kom­pozy­to­ra. Szós­ta edy­c­ja VIVISESJI już zaczy­na kumu­lować zde­cy­dowanie potrzeb­ną temu mias­tu energię. Podłącz­cie się.