SHORT TALK Z UNIWERSYTETEM SWPS
Short Talk to cyk­liczne wydarze­nie, w którym krzyżu­ją się film i żywa dyskus­ja, istotne współcześnie tem­aty z mno­goś­cią opinii, wiedza eksper­c­ka z indy­wid­u­al­ny­mi odczu­ci­a­mi. Staran­nie wybrany film krótkome­trażowy jest pretek­stem do spotka­nia, na które zosta­ją zaproszeni zarówno eksper­ci, jak i pub­liczność. Short Talk jest otwartą plat­for­mą do dyskusji, w której udzi­ał może wziąć każdy. Pro­jekt pow­stał jako efekt współpra­cy Short Waves Fes­ti­val oraz Uni­w­er­sytet SWPS Poz­nań. Od lutego 2016 roku raz w miesiącu odby­wa­ją się spotka­nia, na których prezen­towane są naj­ciekawsze pol­skie filmy krótkome­trażowe, pode­j­mu­jące istotne społecznie tem­aty. Po każdym pokazie odby­wa się dyskus­ja z eksper­ta­mi, wykład­ow­ca­mi Uni­w­erys­te­tu SWPS, prawnika­mi, psy­chologa­mi, sek­suologa­mi czy medioznawcami.

 

 

 

 

[Best_Wordpress_Gallery id=“2” gal_title=“SHORTTALK”]