wartostrada2016_plakat-03WARTOSTRADA FILMOWA: Short Waves wpły­wa na Wielkopolskę

Pro­jekt pole­ga na orga­ni­za­cji pokazów plen­erowych w okre­sie let­nim w nad­war­ci­ańs­kich miejs­cowoś­ci­ach na tere­nie Wielkopol­s­ki. Doty­chczas odbyły się dwie odsłony pro­jek­tu. W 2014 roku wid­zowie oglą­dali pokazy, uczest­niczyli w prelekc­jach i dyskus­jach w Koninie, Obornikach, Poz­na­niu, Śremie i Puszczykowie, a w 2016 roku w Poz­na­niu, Obornikach i Sier­akowie. Moty­wem prze­wod­nim pokazów była woda w różnych uję­ci­ach: jako motyw filo­zoficzno-sym­bol­iczny, sub­stanc­ja pełnią­ca życio­da­jną rolę w mias­tach, jako nieskońc­zone źródło inspiracji dla fil­mow­ców i artystów.
Fun­dacji Ad Arte szczegól­nie zależy na ciągłym posz­erza­niu dzi­ałal­noś­ci pop­u­laryzu­jącej film krótkome­trażowy i wykracza­niu poza trwa­ją­cy kil­ka dni w Poz­na­niu Short Waves Fes­ti­val. Jed­nym z pri­o­ry­tetów jest dotar­cie nie tylko do fanów for­matu, ale także do lokalnych społeczności.
Pro­jekt został dofi­nan­sowany przez Samorząd Wojew­ództ­wa Wielkopol­skiego oraz Mias­to Poznań.

 

 

[Best_Wordpress_Gallery id=“4” gal_title=“WARTOSTRADA”]