Film krótkometrażowy w edukacji i wychowaniu nastolatków

ODN+AD+SWF_2

Ośrodek Doskonale­nia Nauczy­cieli oraz Fun­dac­ja Edukacji Kul­tur­al­nej Ad Arte, orga­ni­za­tor Short Waves Fes­ti­val, zaprasza­ją nauczy­cieli i ped­a­gogów do wzię­cia udzi­ału w cyk­lu szkole­niowym: Film krótkome­trażowy w edukacji i wychowa­niu nas­to­latków

Na sem­i­nar­i­um złożą się cztery spotka­nia (od 6 październi­ka do 22 grud­nia). Po pro­jekcji filmów przewidu­je­my dyskusję i omówie­nie pro­ponowanych mate­ri­ałów dydak­ty­cznych. Oso­by uczest­niczące w cyk­lu otrzy­ma­ją także paki­et 11 filmów do wyko­rzys­ta­nia na lekcji.

 

Obow­iązu­je rejes­trac­ja elek­tron­icz­na na stron­ie Ośrodka. 

Więcej infor­ma­cji oraz zapisy  tutaj. Zaprasza­my! Licz­ba miejsc ograniczona.

Celem pro­gra­mu szkole­niowego jest zapoz­nanie Uczest­niczek i Uczest­ników z medi­um krótkiego kina – tech­nika­mi, tren­da­mi, specy­fiką języ­ka fil­mu oraz dotknię­cie prob­lemów, które aut­en­ty­cznie obchodzą młodego człowieka. Pro­dukc­je krótkome­trażowe sku­pi­ać się bowiem będą wokół następu­ją­cych osi tematycznych:

Wyzwa­nia współczes­nego świata

To zestaw filmów poświę­conych ekologii, migracji, wielokul­tur­owoś­ci, a także fenom­e­nowi  mediów społecznoś­ciowych. Wielowarst­wowość filmów spraw­ia, że każdy z nich może stanow­ić punkt wyjś­cia do dyskusji o wielu innych jeszcze zjawiskach.

Między nami 

Wyse­lekcjonowane filmy doty­czą sze­roko poję­tych relacji między­ludz­kich – miłos­nych, przy­ja­ciel­s­kich, rodzin­nych. Pokazu­ją pię­kno i trud budowa­nia więzi i stawanie w obliczu różnych dylematów.

Ja i mój świat 

Obe­jrzymy filmy, które odnoszą się do nas­to­let­niego wkracza­nia w dorosłość, radzenia sobie  z prob­le­ma­mi lub ucieczkę przed nimi. Poz­namy gorycz uza­leżnienia od gier kom­put­erowych i drogę odwro­tu bohaterów od nałogu. 

Więcej infor­ma­cji oraz zapisy tutaj 

Orga­ni­za­tor: Ośrodek Doskonale­nia Nauczycieli

Współpra­ca mery­to­rycz­na: Fun­dac­ja Ad Arte, Short Waves Festival