Fun­dac­ja Ad Arte pow­stała w 2003 roku i od początku swego ist­nienia spec­jal­izu­je się w kinie krótkome­trażowym. Od 2009 roku orga­nizu­je Short Waves Fes­ti­val, który jest najwięk­szym pro­jek­tem i trzonem dzi­ałal­noś­ci Fun­dacji. Poprzez dzi­ałanie na styku fil­mu, sztu­ki i muzy­ki zapew­nia pub­licznoś­ci stały dostęp do niesz­ablonowych wydarzeń kul­tur­al­nych, jak pokazy fil­mowe z wyjątkową audiow­iz­ual­ną oprawą, wys­tawy i warsz­taty.

Poza Short Waves Fes­ti­val Fun­dac­ja Ad Arte odpowia­da za takie pro­jek­ty jak: Fes­ti­w­al Czas Let­ni, OFF Jeżyce, DKF Inter­waves, Świę­to Krótkiego Kina i wiele innych wydarzeń orga­ni­zowanych całorocznie w Poz­na­niu, Wielkopolsce oraz całym kra­ju. 

Dzi­ałal­ność Fun­dacji Ad Arte w dużej mierze opiera się na współdzi­ała­niu z part­nera­mi, do których należą m.in.: Mias­to Poz­nań, Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego, Urząd Marsza­łkows­ki Wojew­ództ­wa Wielkopol­skiego oraz MEDIA Kreaty­w­na Europa.

Promujemy i popularyzujemy kulturę audiowizualną w tym wartościowe  kino krótkometrażowe.

Poprzez dzi­ała­nia lokalne i glob­alne docier­amy do sze­rok­iego grona odbiorców.

DSC04926 (1)

Nasze projekty: Short Waves Festival / DKF Interwaves /  Festiwal Czas Letni / This Is Short / SWF Beyond oraz wiele innych…

Skontaktuj się z nami

Siedz­i­ba: ul. Hawe­lańs­ka 1, 61–625 Poznań

Biuro: Zamek Cesars­ki | Św. Marcin 80/82 | pokój nr 56, 61–809 Poznań

Tele­fon: (+48) 501 951 145

Fax: (+48) 618 289 755

E‑mail: fundacja@adarte.pl

KRS: 0000173312
REGON: 634517904
NIP: 972–10–75–346