Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte

Pro­mu­je­my i pop­u­laryzu­je­my kul­turę audiow­iz­ual­ną w tym wartoś­ciowe kino krótkometrażowe.

Poprzez dzi­ała­nia lokalne i glob­alne docier­amy do sze­rok­iego grona odbiorców.

więcej

Nasz zespół / Our team

 

 

Emil­ia Mazik
koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tów / Project Coordinator
Koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tów Fun­dacji i Dyrek­tor­ka Short Waves Fes­ti­val. Zre­al­i­zowała kilka­naś­cie pro­jek­tów fil­mowych, eduka­cyjnych, także na poziomie między­nar­o­dowym. Absol­wen­t­ka kul­tur­oz­naw­st­wa, (spec. zarządzanie kul­turą) oraz filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Jagiellońskim. 

e‑mail: emilia@adarte.pl
tel: +48 792372141
Anna Golon
koor­dy­na­tor­ka biu­ra i dys­try­bucji / Office Coor­di­na­tor and distribution
Zaj­mu­je się dzi­ała­ni­a­mi dys­try­bucyjny­mi Fun­dacji oraz biurem Fun­dacji; pod­czas Short Waves Fes­ti­val koor­dynu­je pracę biu­ra goś­ci. Absol­wen­t­ka Fil­moz­naw­st­wa i Kul­tu­ry Mediów oraz stu­den­t­ka Mediów Inter­ak­ty­wnych i Wid­owisk na Uni­w­er­syte­cie im. Adama Mick­iewicza w Poznaniu. 

e‑mail: ania@adarte.pl tel: +48 501 951 145
Alek­san­dra Ławska
Koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tów / Project Coordinator 
Koor­dy­na­tor­ka pro­gra­mu Short Waves Fes­ti­val oraz innych pro­jek­tów kul­tur­al­nych Fun­dacji Ad Arte. Absol­wen­t­ka kul­tur­oz­naw­st­wa na Uni­w­er­syte­cie im. Adama Mick­iewicza w Poznaniu. 

e‑mail: aleksandra@adarte.pl
Szy­mon Stem­plews­ki
Prezes Fun­dacji / Chair­man of the Foundation
Prezes Zarzą­du Fun­dacji, założy­ciel i pomysło­daw­ca Short Waves Fes­ti­val. Odpowiedzial­ny za kierun­ki roz­wo­ju oraz główne akty­wnoś­ci Fun­dacji. Ukończył stu­dia w Insty­tu­cie Kul­tur­oz­naw­st­wa na Wydziale Nauk Społecznych Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu oraz na Wydziale Edukacji Artysty­cznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. 

e‑mail: st@adarte.pl
Andrzej Her­cuń
social media i komu­nikac­ja wizualna
W Fun­dacji obsługu­je media społecznoś­ciowe oraz wspiera komu­nikację wizualną. 

e‑mail: andrzej.adarte@gmail.com
Agniesz­ka Czaplews­ka
koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tów / Project Coordinator
Koor­dy­na­tor­ka biu­ra goś­ci, wolon­tariatu i wydarzeń spec­jal­nych Short Waves Fes­ti­val. Doświad­cze­nie zdobyła pod­czas dzi­ałań wolon­taryjnych dla różnych orga­ni­za­cji związanych z kul­turą i sztuką. Ukończyła etno­ling­wistykę na Uni­w­er­syte­cie im. Adama Mick­iewicza. Obec­nie studi­u­je na Uni­w­er­syte­cie Artysty­cznym w Poznaniu. 

e‑mail: agnieszka.adarte@gmail.com
Julia Sem­połow­icz
koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tów / Project Coordinator
Współt­worzy pro­gram Konkur­su Pol­skiego, pro­mu­je nabór oraz tłu­maczy filmy. Swo­ją przy­godę z Short Waves Fes­ti­val zaczęła od wolon­tariatu. Studi­u­je Kul­tur­oz­naw­st­wo na Uni­w­er­syte­cie im. Adama Mick­iewicza w Poznaniu. 

e‑mail: julia.adarte@gmail.com
Pauli­na Wiec­zorek
Selekcjon­er­ka konkursów / Selec­tion com­mit­tee member
Selekcjon­er­ka pro­gra­mu konkur­sowego Short Waves Fes­ti­val. Absol­wen­t­ka kul­tur­oz­naw­st­wa i fil­moz­naw­st­wa na Uni­w­er­syte­cie im. Adama Mick­iewicza w Poznaniu. 

e‑mail: paulina.adarte@gmail.com
Adam Romel
komu­nikac­ja wiz­ual­na / Visu­al Communication
Z Fun­dacją współpracu­je w zakre­sie pro­jek­towa­nia graficznego oraz przy­go­towaniem i obiegiem kopii. Z wyk­sz­tałce­nia grafik i muzykolog, współt­worzy także kolek­tyw make­make, który spec­jal­izu­je się w real­iza­c­jach audiowizualnych. 

e‑mail: x.adamromel@gmail.com

 

Partnerzy / Partners

 

 

Współfinansowanie / Cofinancing

 

Partnerzy krajowi / Partners

 

Partnerzy zagraniczni / Foreign Partners

 

Kontakt / Contact

Oso­by, firmy i insty­tuc­je zain­tere­sowane współpracą prosimy o kontakt. 

All the inter­est­ed in coop­er­a­tion with the Foun­da­tion feel free to con­tact us.

Siedz­i­ba / Head­quar­ters: ul. Hawe­lańs­ka 1, 61–625 Poznań

Biuro / Office: Biuro: Zamek Cesars­ki | Św. Marcin 80/82 | pokój nr 56, 61–809 Poznań

Tele­fon / Phone num­ber: (+48) 501 951 145

Fax: (+48) 618 289 755

E‑mail: fundacja@adarte.pl

KRS: 0000173312

REGON: 634517904

NIP: 972–10-75–346